Zdravotní pojištění v Německu

Zdravotní pojištění v Německu

Od roku 2009 je každá osoba, která má trvalé bydliště ve Spolkové republice Německo, povinna uzavřít zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění je také potřeba pro krátkodobé pobyty v Německu, jinak nebude vystaveno vízum.

v NěmeckuZákonné zdravotní pojištěníSoukromé zdravotní pojištěníStudujícíZahraniční dělníciZahraniční vědciUchazeči o azylPraktikanti/au-pairTipy/odkazy

Zvláštnosti německého systému zdravotního pojištění

Německé zdravotní pojištění je charakterizováno duálním systémem, skládajícím se ze Zákonného zdravotního pojištění (GKV) a Soukromého zdravotního pojištění (PKV). Zatímco je Zákonné zdravotní pojištění přístupné každému, platí pro Soukromé zdravotní pojištění určité podmínky.

Občané z Evropského hospodářského společenství¹ (EHS) a státní příslušníci ze zemí, se kterými existuje dohoda o sociálním zabezpečení², mohou zůstat pojištěni ve zdravotní pojišťovně své domovské země. Pojistná plnění jiných zemí se mohou v porovnání s Německem značně lišit. Tak se může stát, že bude nutné vlastní finanční plnění nebo uzavření doplňkového pojištění.

Zákonné zdravotní pojištění a solidární princip

Příspěvky na Zákonné zdravotní pojištění závisí na příjmu. Základem je celkový hrubý příjem, ze kterého se vybírá jednotná sazba příspěvku ve výši 14,6 procent (stav 2019). Tato sazba je rozdělena rovným dílem na pojištěnce a zaměstnavatele, na každého tedy 7,3 procent. Každá zdravotní pojišťovna ještě vybírá dodatečný příspěvek v různé výši, který platí jenom zaměstnanec. Jestliže se překročí hranice pro vyměřovací příspěvek (2019: 4.537,50 eur měsíčně), potom příjem nad tuto hranici nehraje roli pro výpočet příspěvku. V Zákonném zdravotním pojištění mohou být děti a manželé zdarma společně pojištěni prostřednictvím rodinného pojištění.

Některé skupiny osob musí být členy Zákonného zdravotního pojištění. Sem patří mimo jiné:

zaměstnanci (s hrubým příjmem pod povinnou hranicí pro pojištění)

důchodci (jestliže je splněna doba předchozího pojištění)

příjemci podpory v nezaměstnanosti I

Rádce pro Zákonné zdravotní pojištěníSeznam Zákonného zdravotního pojištěníTest Zákonného zdravotního pojištěníPorovnání Zákonného zdravotního pojištění

Individuální plnění Soukromé zdravotní pojišťovny

Členem Soukromé zdravotní pojišťovny (PKV) nemůže být každý. Zaměstnanci mohou být pojištěni v Soukromé zdravotní pojišťovně od hrubého příjmu nad povinnou hranicí pro pojištění (2019: 5.062,50 € měsíčně). Dotčené osoby musí zažádat o osvobození od povinného pojištění. Soukromé zdravotní pojišťovny často požadují minimální dobu trvalého bydliště v Německu. Zahraniční pojištěnci musí prokázat dlouhodobé pojistné období. Mnoho Soukromých zdravotních pojišťoven nabízí pro tyto skupiny speciální tarify, které jsou přizpůsobeny potřebám a době trvání pobytu.

Jestliže se žádá o Soukromé zdravotní pojištění, jsou kladeny podrobné otázky týkající se zdravotního stavu (zjišťování zdravotního stavu). Německá pojistná ochrana zanikne, jakmile se pojištěnec vrátí zpět do vlasti.

Následující skupiny osob mají často soukromé pojištění:

zaměstnanci (s hrubým příjmem nad povinnou hranicí pro pojištění)

úředníci

osoby samostatně výdělečně činné a svobodná povolání

Příspěvky na Soukromé zdravotní pojištění se řídí

Všichni zahraniční studenti, kteří začínají studovat na německé univerzitě nebo vysoké škole, musí mít uzavřené zdravotní pojištění. Bez předložení dokladu o zdravotním pojištění nemohou být imatrikulováni.

Zdravotní pojištění v zemi původu

Možnosti pojištění v Německu

Dodatečné podmínky

Zákonné zdravotní pojištění Uznání u Zákonného zdravotního pojištění European Health Insurance Card (EHIC) zdravotní pojišťovny ve vlasti
Soukromé zdravotní pojištění Soukromé zdravotní pojištění Potvrzení zdravotní pojišťovny domovské země;
Vyúčtování plnění a léků s vlastní zdravotní pojišťovnou
bez zdravotního pojištění Zákonné nebo Soukromé zdravotní pojištění od 30 let věku je možné pouze soukromé pojištění

Pozor: Zahraniční studenti, kteří mají v Německu soukromé pojištění, ale jsou ve věku do 30 let, potřebují často pro imatrikulaci potvrzení o osvobození ze Zákonného zdravotního pojištění. Potom už nemohou uzavřít během studijního pobytu Zákonné zdravotní pojištění.

Pojištění pro zahraniční studenty

Příspěvek na zdravotní pojištění

Příspěvek na pojištění sociální péče

Příspěvky celkem

Studenti bez dítěte (od 23 let) 76,04 eur*

24,55 eur**

100,59 eur*

Studenti do 23 let, resp. s dítětem 76,04 eur*

22,69 eur**

98,73 eur*

*Příspěvky na zákonné pojištění zahraničních studentů jsou u všech zdravotních pojišťoven stejné. Připočtena bude individuální dodatečná částka příslušné zdravotní pojišťovny. **Příspěvky na pojištění sociální péče činí pro studenty s dítětem 3,05 %, od 23 let bez dítěte 3,30 %.

Před zahájením studia by si zahraniční studenti měli nechat poradit příslušným studentenwerkem (obdoba české Správy kolejí a menz) nebo akademickou mezinárodní kanceláří (International Office).

Práce v Německu – zdravotní pojištění pro zahraniční dělníky

Zásadně platí: zaměstnanec má sociální zabezpečení v té zemi, ve které pracuje. I při krátkodobém pracovním pobytu je nutné vstoupit do německého zdravotního pojištění.

Ochrana ze zdravotního pojištění pro občany EU

Zahraniční dělníci z členských států EHS¹ a ze států, které uzavřely s Německem dohodu o sociálním zabezpečení², potřebují v Německu zdravotní pojištění nezávisle na tom, zda jsou zaměstnáni nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. To platí také tehdy, když pracující osoba bydlí v jiném členském státu nebo má zaměstnavatel sídlo v jiném členském státu. Existují pouze dvě výjimky:

1
osoba současně vykonává činnost jako zaměstnanec v jednom členském státu a jako osoba samostatně výdělečně činná v jiném členském státu ⇢ sociální zabezpečení je možné v obou státech

2
časově omezené vyslání do zahraničí (maximálně 12 měsíců) ⇢ zdravotní pojištění v zemi původu (k tomu je potřeba formulář E 101)

Ochrana ze zdravotního pojištění pro občany ze zemí mimo EU

Nezávisle na době trvání pobytu podléhají osoby výdělečně činné mimo EU německé povinnosti uzavřít zdravotní pojištění, pokud mohou předložit dodatečně k pracovnímu povolení i povolení k pobytu. Státní příslušníci ze třetích zemí o něj mohou požádat na německém zahraničním zastupitelském úřadu nebo na cizineckém úřadu v Německu.

Práce a výzkum v Německu – zdravotní pojištění pro zahraniční dělníky a zahraniční vědce

Ustanovení pro zahraniční vědce

povinné. Proto je naléhavě nutné, aby se státní příslušníci ze třetích zemí ještě před vycestováním informovali o možnostech pojištění: Povolení k pobytu bude uděleno pouze při předložení zdravotního pojištění.

Původ/Druh pobytu

Ustanovení ke zdravotnímu pojištění

Zahraniční vědci ze států EHS¹ a států s dohodou o sociálním zabezpečení² Zdravotní pojištění v domovské zemi platí také v Německu (European Health Insurance Card).

Je potřeba formulář číslo 1 nebo 101 domovské zdravotní pojišťovny nebo správy sociálního zabezpečení

Zahraniční vědci s bydlištěm v Německu (při delších pobytech) Povinnost uzavřít zdravotní pojištění u pojišťovny akreditované v Německu

Stávající zdravotní pojištění v domovské zemi lze po dobu pobytu v Německu přerušit

Zahraniční vědci s pracovní smlouvou Je nutná německá povinnost uzavřít zdravotní pojištění v Zákonném nebo Soukromém zdravotním pojištění
Zahraniční vědci se stipendiem Je možné pouze Soukromé zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění pro přistěhovalce v Německu

Osoby, které chtějí imigrovat do Německa a tak usilují o trvalý pobyt, musí uzavřít zdravotní pojištění. V opačném případě bude odepřeno udělení německého víza.

Právo na pobyt pro občany EU

Občané členského státu EU mají zásadně právo žít v každé zemi EU, i když tam nejsou výdělečně činní. Právo na pobyt je ovšem vázáno na dvě podmínky:

1
Přistěhovalci musí prokázat dostatečné “existenční prostředky”, aby mohli žít v dotyčné zemi EU2
Uzavření zdravotního pojištění v „nové“ zemi EU

Ustanovení pro státní příslušníky mimo zemí EU

Imigranti ze zemí, kteří potřebují pro přicestování do Německa vízum, musí předložit již v tomto okamžiku doklad o uzavřeném zdravotním pojištění. V závislosti na tom, zda je imigrant výdělečně činný nebo ne, platí rozdílné podmínky jak pro Zákonné, tak i Soukromé zdravotní pojištění.

Zvláštní ustanovení pro uchazeče o azyl v Německu

Zvláštní status obdrží osoby, které žádají v Německu o ochranu před politickým nebo jiným pronásledováním. Osoby žádající o azyl nejsou zásadně zabezpečeny Zákonným zdravotním pojištěním. V případě nemoci mají nárok na dávky dle zákona o dávkách pro žadatele o azyl (AsylbLG). V závislosti na statusu a době trvání pobytu platí podle zákona různé úrovně dávek.

Nárok podle § 4 zákona o dávkách pro žadatele o azyl obsahuje:

při akutních onemocněních: lékařské ošetření, včetně zásobení obvazovými prostředky a léky a další výkony, které slouží k vyléčení

ošetřovatelská a lékařská péče, sem patří porodní asistence a zásobení léky a obvazovými prostředky pro těhotné a ženy v šestinedělí

využití preventivních vyšetření a ochranných očkování

Německé zdravotní pojištění pro žáky, praktikanty a au-pair

Limit závazku z právního pojištění

Výměnní studenti, zahraniční praktikanti a au-pair, kteří nastupují v Německu na místo, musí předložit na dobu svého pobytu zdravotní a úrazové pojištění. Zahraniční praktikanti a au-pair jsou povinni uzavřít zákonné pojištění pouze tehdy, když vydělávají více než 450 eur měsíčně. Mohou ovšem uzavřít Soukromé zdravotní pojištění, které je speciálně přizpůsobené pro potřeby zahraničních hostů a návštěvníků z Evropského hospodářského společenství¹ a států s dohodou o sociálním zabezpečení².

Zdravotní pojištění z vlasti nebo v Německu?

Návštěvníci z členských států EHS¹ mohou být v Německu ošetřeni na základě Evropského průkazu pojištěnce (EHIC). Jestliže domovská země uzavřela s Německem dohodu o sociálním zabezpečení² včetně ustanovení ke zdravotnímu pojištění, lze podle okolností nárokovat výkony v Německu. Rozsah výkonů je určen příslušnou dohodou. Jestliže země původu není v EHS¹ a neexistuje žádná dohoda v oblasti sociálního zabezpečení², musí se uzavřít Soukromé zdravotní pojištění. U au-pair nese náklady na Soukromé zdravotní pojištění a úrazové pojištění hostitelská rodina.

Věkové omezení pro au-pair:

Zpravidla: 18 až 27 let

Pro žádost o vízum: 18 až 26 let

Původ ze států mimo EU: 18 až 24 let

maximální doba pojištění: 12 měsíců

Je vhodné, abyste si před pobytem v zahraničí nechali poradit v domovské zemi nebo v zemi pobytu. To může být například na příslušných zahraničních zastupitelských úřadech, příslušném cizineckém úřadu nebo speciálně u pojišťoven.

Pozor: Tarifní nabídky a výkony se liší v závislosti na nabízejícím – proto byste měli ceny a výkony předem podrobně zkontrolovat. Kromě toho existují tarify pro osoby, které se krátkodobě zdržují v Německu v rámci programu Work & Travel.

Užitečné tipy pro cizí státní příslušníky v Německu

Co dělat v případě nouze? Právě když člověk potřebuje v případě nouze lékařskou péči, je důležité vědět, na koho se může obrátit a jak se dá k této pomoci dostat.

1. Důležitá telefonní čísla v nouzových situacích

Následující čísla tísňového volání jsou nutná, když je potřeba rychlé a bezprostřední lékařské ošetření nebo se jedná o jinou nouzovou situaci:

112 → Pohotovostní lékař / sanitka a/nebo hasiči (platí pro celou Evropu)
110 → Policie

Všechna čísla tísňového volání jsou zdarma.

2. Lékařská pohotovostní služba

Možnosti vyhledání lékařské péče mimo ordinační hodiny:

  • lékařská pohotovost asociace zdravotních pojišťoven: tel. 116117
  • nouzový příjem městské nemocnice nebo univerzitní polikliniky v místě
Vzdělávací zařízení Adresa
Ministerstvo zahraničí

www.auswaertiges-amt.de

Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky

www.bamf.de

Spolkový zmocněnec pro cizince

www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Zemské rady pro utečence

www.fluechtlingsrat.de

Německá akademická výměnná služba (DAAD)

www.daad.de

Německý studentenwerk (DSW), reg. spol. (obdoba české Správy kolejí a menz)

www.internationale-studierende.de

Nadace na podporu konference rektorů vysokých škol

www.hochschul­kompass.de

Sekretariát Stálé konference ministrů školství spolkových zemí
Ústřední úřad pro zahraniční vzdělávání

www.anabin.kmk.org

Goethe-Institut, reg. spol.

www.goethe.de

Společnost pro přípravu akademických studií a vývoj testů, reg. spol.
TestDaF-Institut

www.testdaf.de

Spolkové ministerstvo školství a výzkumu

www.bmbf.de

Spolková pojišťovna

www.bundes­versicherungs­amt.de

Spolková agentura pro politické vzdělávání (bpb)

www.bpb.de

Německý styčný úřad pro zdravotní pojištění – zahraničí
(DVKA)

www.dvka.de

Zdravotní zařízení

Adresa

Spolkové ministerstvo zdravotnictví (BMG)

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Spolkové centrum pro vzdělávání ve zdravotnictví (BZgA)

www.bzga.de

Spolkové sdružení pro prevenci a podporu zdraví, reg. spol. (BVPG)

www.bvpraevention.de

Nezávislé poradenství pro pacienty v Německu (UPD)

www.patienten­beratung.de/de

Německý Červený kříž (DRK)

www.drk.de

Diakonie Německo

www.diakonie.de

Charita Německo

www.caritas.de

Spolková pracovní skupina pro bezplatné sociální zabezpečení (BAGFW)

www.bagfw.de

Německá pomoc AIDS

www.aidshilfe.de

Německá centrála pro otázky závislostí, reg. spol. (DHS)

www.dhs.de

Německá společnost STI, reg. spol.
Nadace na podporu sexuálního zdraví

www.dstig.de

Německá výživová společnost, reg. spol.

www.dge.de

Síť zdravých měst

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ Státy EU/EHS: Členské státy EU a Lichtenštejnsko, Norsko, Island + Švýcarsko
² Státy, které uzavřely s Německem dohodu o sociálním zabezpečení: Bosna a Hercegovina, zámořské departementy Francie (Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion), Izrael³, Chorvatsko, Maroko, Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Turecko a Tunisko
³ Dohoda se vztahuje výhradně na peněžitou pomoc v mateřství v rámci zdravotního pojištění.

MerkenMerken