Sygeforsikringen i Tyskland

Sygeforsikringen i Tyskland

Siden 2009 har enhver person med fast bopæl i Tyskland pligt til at have en sygeforsikring. Der er også brug for en sygeforsikring ved midlertidige ophold i Tyskland, da udstedelsen af et visum ellers bliver nægtet.

forhold TysklandLovpligtig sygeforsikringPrivat sygeforsikringStuderendeGæstearbejdereGæsteforskereAsylansøgerePraktikanter / au pairsTips / links

Særlige kendetegn ved det tyske sygesikringssystem

Den tyske sygeforsikring er præget af et dobbelt system, der består af lovpligtig sygeforsikring (på tysk GKV) og privat sygeforsikring (på tysk PKV). Mens GKV´en er tilgængelig for alle, gælder der bestemte betingelser for den private sygeforsikring.

Borgere fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde¹ (EØS) og statsborgere fra lande, hvormed der er en overenskomst om social sikring², kan forblive forsikret gennem sygeforsikringen i deres hjemland. Andre landes forsikringsydelser kan være markant anderledes sammenlignet med Tyskland. En egenbetaling eller tegningen af en supplerende forsikring kan herved blive nødvendige.

Lovpligtig sygeforsikring (GKV) og solidaritetsprincippet

Bidragene til den lovpligtige sygeforsikring afhænger af indkomsten. Udgangspunktet er den samlede bruttoindkomst, hvor der hæves en ensartet bidragssats på 14,6 procent (status 2019). Beløbet fordeles ligeligt mellem den forsikrede person og arbejdsgiveren med 7,3 procent for begge parter. Derudover hæver enhver sygekasse et ekstra bidrag, der kan variere i størrelsen, som også skal betales halvdelen af ​​medarbejderen og arbejdsgiveren. Studerende, selvstændige og forsikrede uden indkomst betaler det fulde ekstrabidrag alene. Hvis grænsen for beregningen af bidrag overskrides (2019: 4.537,50 euro om måneden), så spiller indkomsten derudover ingen rolle for beregningen af bidrag. I den lovpligtige sygeforsikring kan børn og ægtefæller medforsikres gratis via en familieforsikring.

Nogle grupper af personer er nødt til at blive tilmeldt en lovpligtig sygeforsikring. Disse grupper er bl.a.:

ansatte (bruttoindkomst under grænsen for forsikringspligt)

pensionister (hvis den forudgående forsikringsperiode er opfyldt)

modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse (Arbeitslosengeld I)

Lovpligtig sygeforsikring vejledningLovpligtig sygeforsikring listeLovpligtig sygeforsikring testLovpligtig sygeforsikring sammenligning

Individuelle ydelser i den private sygeforsikring

Tilmeldingen til en privat sygeforsikring (PKV) er ikke mulig for alle. Arbejdstagere kan fra og med en bruttoindkomst, der er over grænsen for forsikringspligt (2019: 5.062,50 € om måneden) blive forsikret i PKV´en. Berørte personer skal sørge for at blive befriet fra forsikringspligten gennem en ansøgning. Det er ofte sådan, at de private sygeforsikringer kræver en minimumsperiode for den faste bopæl i Tyskland. Udenlandske forsikringstagere skal dokumentere en langvarig forsikringsperiode. Mange private forsikringsselskaber tilbyder specielle tariffer til denne gruppe, som er tilpasset til behovene og opholdets varighed.

Hvis der ansøges om en privat sygeforsikring, så bliver der stillet detaljerede spørgsmål om sundhedstilstanden (sundhedstjek). Den tyske forsikringsdækning ophører, så snart forsikringstageren vender hjem til sit hjemland.

Følgende grupper af personer har ofte en privat forsikring:

ansatte (bruttoindkomst over grænsen for forsikringspligt)

embedsmænd

selvstændige og freelancere

Bidragene til en privat sygeforsikring er uafhængige af indkomsten, og afhænger af sundhedstilstand, alder og dækningens omfang. Præmierne er for hver enkelt forsikringstager forskellige.

PKV´s dækning er stort set ikke underlagt statslige regler og er ofte mere omfattende end den lovpligtige. Derudover kan dækningen tilpasses præcist til forsikringstageren. Forsikringstageren betaler først for samtlige behandlingsudgifter. Forsikringen erstatter disse udgifter mod tilsendelse af en faktura (princippet om erstatning af udgifter).

Supplerende forsikringer

Supplerende forsikringer har til formål at lukke huller i sygeforsikringens dækning. Forsikringerne tegnes hos et privat forsikringsselskab og det er uafhængigt af indkomsten. Vigtige supplerende forsikringer er f.eks. den supplerende plejeforsikring, tandforsikring eller sygehusforsikring.

Privat sygeforsikring vejledningPrivat sygeforsikring skiftSupplerende tandforsikring vejledningPrivat sygeforsikring testSupplerende sygeforsikring vejledningSupplerende tandforsikring test

Sygeforsikring for udenlandske studerende i Tyskland

Alle udenlandske studerende, der starter på et studium ved et tysk universitet eller en tysk uddannelsesinstitution, skal have en sygeforsikring. Immatrikulation er ikke mulig uden dokumentation for sygeforsikringen.

Sygeforsikring i hjemlandet Forsikringsmuligheder i Tyskland Ekstra betingelser
Lovpligtig sygeforsikring anerkendelse hos en lovpligtig sygeforsikring European Health Insurance Card (EHIC) fra sygekassen i hjemlandet
Privat sygeforsikring Privat sygeforsikring bekræftelse fra hjemlandets sygekasse;

afregning af ydelserne og lægemidlerne med egen sygekasse

ingen sygeforsikring lovpligtig eller privat sygeforsikring fra og med 30 år er det kun den private sygeforsikring, der er mulig

Pas på! Udenlandske studerende, der har en privat forsikring i Tyskland, men endnu ikke er fyldt 30 år, har ved immatrikulationen ofte brug for en dokumentation for, at de er befriet fra den lovpligtige sygeforsikring. Herefter er optagelsen i GKV´en i løbet af studieopholdet ikke længere muligt.

Forsikring for udenlandske studerende Bidrag til sygeforsikringen Bidrag til plejeforsikringen Bidrag i alt
Studerende uden børn (fra og med 23 år) 76,04 euro*

24,55 euro**

100,59 euro*

Studerende op til 23 år eller med børn 76,04 euro*

22,69 euro**

98,73 euro*

*Bidragene i den lovpligtige forsikring for udenlandske studerende er de samme ved alle sygekasser. Oven i det kommer den pågældende sygeforsikrings ekstra bidrag.
**Bidragene til plejeforsikringen er på 3,05% for studerende med børn og på 3,30% for studerende fra og med 23 år uden børn.

Inden starten på et studium bør udenlandske studerende sørge for at få rådgivning hos den ansvarlige studenterorganisation eller det akademiske, internationale kontor (international office).

Arbejde i Tyskland – sygeforsikring for gæstearbejdere

Grundlæggende gælder: en arbejdstager har en socialforsikring i det land, hvor arbejdstageren arbejder. Selv ved et midlertidigt arbejdsophold er det nødvendigt at tilmelde sig en tysk sygeforsikring.

Sygeforsikringspligt for EU-borgere

Gæstearbejdere fra EØS-medlemslande¹ og lande, der har indgået en overenskomst med Tyskland om social sikring², har i Tyskland brug for en sygeforsikring, uafhængigt af, om de er ansatte eller arbejder selvstændigt. Det gælder også, hvis den erhvervsaktive person bor i et andet medlemsland eller arbejdsgiveren har sit hovedkontor i et andet medlemsland. Der er blot to undtagelser:

1
en person er samtidig erhvervsaktiv som arbejdstager i ét medlemsland og som selvstændig i et andet medlemsland ⇢ socialforsikring er mulig i begge lande

2
tidsbegrænset udsendelse til udlandet (maksimalt 12 måneder) ⇢ sygeforsikring i hjemlandet (her er der brug for formular E 101)

Sygeforsikringspligt for borgere fra lande uden for EU

Uafhængigt af opholdets varighed, er erhvervsaktive personer fra lande uden for EU underlagt den tyske sygeforsikringspligt, hvis de udover arbejdstilladelsen kan fremvise en opholdstilladelse. Tredjelandsstatsborgere kan anmode om den hos det tyske konsulat eller ved en udlændingemyndighed i Tyskland.

Arbejde og forskning i Tyskland – sygeforsikring for gæstearbejdere og gæsteforskere

Regler for gæsteforskere

obligatorisk for gæsteforskere og ledsagende familiemedlemmer. Derfor er det for tredjelandsstatsborgere allerede tvingende nødvendigt at søge information om forsikringsmuligheder inden afrejsen: En opholdstilladelse tildeles udelukkende ved fremvisning af en sygeforsikring. Overblik over de lovmæssige regler:

Hjemland/opholdsform Regler ift. sygeforsikringen
Gæsteforskere fra EØS-lande1 og lande med overenskomster om social sikring2 sygeforsikring i hjemlandet er også gyldig i Tyskland (European Health Insurance Card).
formular nummer 1 eller 101 fra den hjemlige sygekasse eller socialforsikringsmyndighed er nødvendig
udenlandske forskere med bopæl i Tyskland (ved længere ophold) sygeforsikringspligt ved et forsikringsselskab, der er godkendt i Tyskland
den eksisterende sygeforsikring i hjemlandet kan sættes i bero i tidsrummet for opholdet i Tyskland
gæsteforskere med arbejdskontrakt tysk sygeforsikring i den lovpligtige eller private sygeforsikring nødvendig
gæsteforskere med stipendium kun mulighed for privat sygeforsikring

Sygeforsikring for indvandrere i Tyskland

Personer, der ønsker at immigrere til Tyskland og således tilstræber et permanent ophold, skal tegne en sygeforsikring. Ellers vil udstedelsen af et tysk visum blive nægtet.

Opholdsret for EU-borgere

Grundlæggende har borgere fra et EU-medlemsland ret til at leve i et hvilket som helst EU-land, også selvom de ikke er erhvervsaktive der. Opholdsretten er dog knyttet til to betingelser:

1
indvandrere skal dokumentere tilstrækkelige midler til at kunne sørge for et eksistensgrundlag i det pågældende EU-land

2
tegning af en sygeforsikring i det “nye” EU-land

Regler for statsborgere fra lande uden for EU

Immigranter fra lande, hvor der er brug for et visum ved indrejse til Tyskland, skal allerede på dette tidspunkt fremvise sygeforsikringen. Alt afhængig af, om en immigrant er erhvervsaktiv eller ikke er det, gælder forskellige betingelser, både for den lovpligtige og den private sygeforsikring.

Specielle regler for asylansøgere i Tyskland

Personer, der i Tyskland søger beskyttelse mod politisk eller anden forfølgelse, får en særstatus. Grundlæggende er asylsøgere ikke dækket via den lovpligtige sygeforsikring. I tilfælde af sygdom har de krav på ydelser iht. den tyske lovgivning for asylansøgere (AsylbLG). Afhængig af opholdets status og varighed gælder der iht. lovgivningen forskellige dækningsniveauer.

Kravet iht. § 4 AsylbLG omfatter:

ved akutte sygdomme: lægebehandling, inklusiv forsyningen med forbindinger og lægemidler samt andre ydelser, der har til hensigt at helbrede

plejemæssig og lægefaglig hjælp, til det hører jordemoderhjælp samt lægemidler og forbindinger til gravide og kvinder, der netop har født

ret til graviditetsundersøgelser og forebyggende vaccinationer

Tysk sygeforsikring for skoleelever, praktikanter og au pairs

Obligatorisk grænse forsikring

Udvekslingsstuderende, udenlandske praktikanter samt au pairs, der påbegynder et job i Tyskland, skal fremvise en sygeforsikring og ulykkesforsikring for tidsrummet for deres ophold. Udenlandske praktikanter og au pairs bliver kun lovmæssigt forsikringspligtige, hvis de tjener mere end 450 euro om måneden. De kan dog tegne en privat sygeforsikring, der specielt er skræddersyet til behovene fra udenlandske gæster og besøgende fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde¹ samt lande med en overenskomst om social sikring².

Sygeforsikring fra hjemlandet eller i Tyskland?

Besøgende fra medlemslande fra EØS¹ kan vha. det europæiske sygesikringskort (EHIC) behandles i Tyskland. Hvis hjemlandet har indgået en overenskomst om social sikring² med Tyskland, inklusiv regler ift. sygeforsikringen, så kan der evt. gøres krav på ydelser i Tyskland. Ydelsernes omfang bestemmes ud fra den pågældende aftale. Hvis hjemlandet ikke er en del af EØS1 og der ikke er nogen overenskomst om social sikring², så skal der tegnes en privat sygeforsikring. Ved au airs skal gæstefamilien betale udgifterne til PKV´en og ulykkesforsikringen.

Aldersbegrænsninger for au pairs:

som regel: mellem 18 og 27 år

for at ansøge om visum: mellem 18 og 26 år

hjemland uden for EU: mellem 18 og 24 år

maksimal forsikringsperiode: 12 måneder

Det tilrådes at søge uafhængig rådgivning i hjem- eller opholdslandet før et udlandsophold. Det kan f.eks. ske hos de ansvarlige konsulater, den ansvarlige udlændingemyndighed eller specielt hos forsikringsselskaberne.

Pas på! Tarif-tilbuddene og ydelserne adskiller sig alt afhængig af udbyderen – priser og ydelser bør derfor undersøges grundigt på forhånd. Derudover er der tariffer til personer, der opholder sig midlertidigt i Tyskland som en del af et work & travel-program.

Nyttige tips til fremmede i TysklandHvad skal der gøres i nødtilfælde? Netop når man i nødtilfælde har brug for lægebehandling, er det vigtigt at vide, hvem man kan kontakte, samt hvordan man får denne hjælp.

1. Vigtige telefonnumre i nødsituationer

Følgende alarmnumre er nødvendige, hvis der hurtigt og med det samme er brug for en lægebehandling, eller hvor en anden nødsituation foreligger:

112 → Vagtlæge/ambulance og/eller brandvæsen (gælder i hele Europa)
110 → Politi (Der kan ringes gratis til alle alarmnumre.)

2. Lægevagten

Muligheder for at modtage lægebehandling uden for de normale åbningstider:

  • 116117 → lægevagten for sammenslutningen af sygekasselægerne
  • skadestue i byens sygehus eller universitetsklinikken på stedet
Uddannelsesinstitutioner Adresse
Tysklands udenrigsministerie

www.auswaertiges-amt.de

Forbundskontoret for migration og flygtninge

www.bamf.de

Forbundsansvarlige for udlændinge www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Delstaternes flytningenævn

www.fluechtlingsrat.de

Den tyske akademiske udvekslingstjeneste (DAAD)

www.daad.de

Tysk studenterorganisation (DSW e.V.)

www.internationale-studierende.de

Fonden for fremme af konferencen for universitetsrektorer

www.hochschul­kompass.de

Sekretariat for delstaternes permanente konference for kulturministerne
Centralt organ for udenlandske uddannelsessystemer

www.anabin.kmk.org

Goethe-instituttet

www.goethe.de

Selskab for akademisk studieforberedelse og testudvikling
TestDaF-Institut

www.testdaf.de

Forbundsministeriet for uddannelse og forskning

www.bmbf.de

Forbundsforsikringskontor

www.bundes­versicherungs­amt.de

Forbundscentralen for politisk dannelse (bpb)

www.bpb.de

Tysk forbindelsesorgan for sygeforsikring – udland (DVKA)

www.dvka.de

Sundhedsinstitutioner

Adresse

Forbundsministeriet for sundhed (BMG)

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Forbundscentralen for sundhedsmæssig oplysning (BZgA)

www.bzga.de

Forbundssammenslutningen for prævention og sundhedsfremme (BVPG)

www.bvpraevention.de

Tysklands uafhængige patientrådgivning (UPD)

www.patienten­beratung.de/de

Tysk Røde Kors (DRK)

www.drk.de

Diakoni Tyskland

www.diakonie.de

Caritas Tyskland

www.caritas.de

Forbundssammenslutningen for den frie velfærdspleje (BAGFW)

www.bagfw.de

Tysk AIDS-hjælp

www.aidshilfe.de

Tysk hovedorgan for spørgsmål ift. afhængighed (DHS)

www.dhs.de

Tysk STI-selskab
Selskab for fremme af den seksuelle sundhed

www.dstig.de

Tysk selskab for ernæring

www.dge.de

Netværket for sunde byer

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ EU-/EØS-lande: EU-medlemslande og Liechtenstein, Norge, Island + Schweiz
²Lande, der har indgået en overenskomst om social sikring med Tyskland: Bosnien-Hercegovina, Frankrigs oversøiske områder (Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Israel³, Kroatien, Marokko, Makedonien, Montenegro, Serbien, Tyrkiet og Tunesien
³ Aftalen omfatter udelukkende barselsydelser inden for sygeforsikringen.

MerkenMerken