Helseforsikringen i Tyskland

Helseforsikringen i Tyskland

Siden 2009 må alle som har fast adresse i forbundsrepublikken Tyskland ha en helseforsikring. Også de som er på et kortere opphold i Tyskland, trenger en helseforsikring. Uten dette blir de ikke bevilget et visum.

TysklandLovfestet helseforsikringPrivat helseforsikringStudenterFremmedarbeiderGjesteforskerAsylsøkerPraktikanter / au pairTips / lenker

Særegenheter ved det tyske helseforsikringssystemet

Den tyske helseforsikringen kjennetegnes av et dualt system. En lovfestet helseforsikring (GKV) og en privat helseforsikring (PVK). GKV er tilgjengelig for alle, mens den private helseforsikringen er knyttet til bestemte betingelser.

Borgere av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet¹ (EØS) og statsborgere av land² som har en avtale om sosial trygdeforsikring, kan forbli forsikret i helseforsikringen i hjemlandet sitt. Sammenlignet med Tyskland kan forsikringstjenestene til andre land være svært forskjellige. Det kan derfor være nødvendig med en finansiell egenandel eller en må tegne en tilleggsforsikring.

Lovfestet helseforsikring (GKV) og solidaritetsprinsippet

Forsikringspremien for den lovfestede helseforsikringen er avhengig av inntekt. Hele bruttolønnen gjelder som grunnlag. Fra den blir det trekt en total premie på 14,6 prosent (status 2019). Premien blir delt opp likt mellom den som er forsikret og arbeidsgiveren, med 7,3 prosent på hver. I tillegg trekker den enkelte helseforsikringen en tilleggspremie på ulik størrelse, som også skal betales halvparten av arbeidstaker og arbeidsgiver. Studerende, selvstendig næringsdrivende og forsikrede uten inntekt betaler hele tilleggsavgiften alene.

Dersom grensen for premieberegningen (2019: 4.537,50 EUR i måneden) overskrides, spiller inntekten, som går utover denne summen, ikke lenger noen rolle når premien beregnes. I den lovfestede helseforsikringen kan barn og ektefelle medforsikres gratis via en familieforsikring.

Noen grupper av personer må være medlem av en lovfestet helseforsikring. Dette gjelder blant annet for:

Ansatte (brutto inntekt er lavere en minstegrensen for forsikringsplikt)

Pensjonister (dersom opparbeidet tid er oppfylt)

Mottakere av arbeidsledighetstrygd I

Lovfestet helseforsikring rådLovfestet helseforsikring listeLovfestet helseforsikring testLovfestet helseforsikring sammenligning

Individuelle tjenester innenfor den private helseforsikringen

Et medlemskap i en privat helseforsikring (PKV) er ikke tilgjengelig for alle. En arbeidstaker med en bruttoinntekt som overstiger grensen for forsikringsplikt (2019: 5 062,50 € månedlig) kan tegne forsikring i PKV. Berørte personer kan søke om fritakelse fra forsikringsplikten. Ofte setter den private helseforsikringen et krav om minimum oppholdstid på den faste adressen i Tyskland. Utenlandske forsikringstakere må kunne bevise et lengre forsikringstidsrom. Mange private forsikringsselskap tilbyr spesialpriser, som er tilpasset behovene og oppholdstidsrommet til denne gruppen.

Dersom en søker om privat helseforsikring, stilles detaljerte spørsmål om helsetilstanden (helseundersøkelse). Den tyske forsikringsbeskyttelsen opphører så snart den forsikrede reiser tilbake til hjemlandet sitt.

Følgende grupper har ofte privat forsikring:

Ansatte (med en bruttoinntekt, som overstiger grensen for forsikringsplikt)

Tjenestepersoner i statt og kommune

Selvstendige og frilansere

Premien til en privat helseforsikring retter seg etter helsetilstand, alder og ytelsesomfang, uavhengig av inntekt. Forsikringspremien varierer fra forsikrede til forsikrede.

Tilbudet fra de private helseforsikringene er nesten ikke regulert av statlige bestemmelser i det hele tatt og er ofte mye mer omfattende enn den lovfestede. I tillegg kan tilbudet tilpasses den enkelte forsikrede. I første omgang må forsikrede legge ut for alle behandlingskostnadene. Forsikringen erstatter disse kostnadene mot at den forsikrede leverer inn regningene (kostnadsrefusjonsprinsippet).

Tilleggsforsikringer

Tilleggsforsikringen har til hensikt å tette hull i helseforsikringen tjenester. Forsikringen tegnes hos et privat forsikringsselskap uavhengig av inntekten. Eksempler på viktige tilleggsforsikringer er pleietilleggsforsikring, tannlegetilleggsforsikring eller sykehustilleggsforsikring.

Lovfestet helseforsikring rådPrivat helseforsikring skifteTannlegetilleggsforsikring rådPrivat helseforsikring testLovfestet helsetilleggsforsikring rådTannlegetilleggsforsikring test

Helseforsikring for utenlandske studenter i Tyskland

Alle utenlandske studenter, som begynner på et fagstudium på et tysk universitet eller høyskole, må ha helseforsikring. Uten et bevis på en helseforsikring, er det ikke mulig å immatrikulere.

Helseforsikring i hjemlandet

Forsikringsmuligheter i Tyskland

Ytterligere betingelser

Lovfestet helseforsikring Godkjenning ved en lovfestet helseforsikring European Health Insurance Card (EHIC) fra helseforsikringen i hjemlandet
Privat helseforsikring Privat helseforsikring Bekreftelse av helseforsikringen i hjemlandet;
Oppgjør for tjenester og legemidler med en egen helseforsikring
ingen helseforsikring Lovfestet eller privat helseforsikring er du over 30 år er det kun mulig med privat forsikring

OBS: Utenlandske studenter, som har privat forsikring i Tyskland, men som er under 30 år, trenger ofte en bekreftelse om at de er fritatt fra den lovfestede helseforsikringen for å immatrikulere. Etterpå er det ikke lenger mulig å bli tatt opp i GKV i løpet av studieoppholdet.

Forsikring for utenlandske studenter

Helseforsikringspremie

Pleieforsikringspremie

Premie totalt

Studenter uten barn (over 23 år) 76,04 Euro*

24,55 Euro**

100,59 Euro*

Studenter inntil 23 år eller med barn 76,04 Euro*

22,69 Euro**

98,73 Euro*

*Forsikringspremien for lovfestet forsikring for utenlandske studenter er lik hos alle helseforsikringer. I tillegg kommer en individuell tilleggspremie hos den enkelte helseforsikringen. **Forsikringspremien for pleieforsikring for studenter med barn er på 3,05 %, over 23 år uten barn er den 3,30 %.

Utenlandske studenter bør informere seg hos den ansvarlige studentsamskipnaden (Studentenwerk) eller et akademisk utlandskontor (International Office), før de begynner på studiene.

Arbeide i Tyskland – Helseforsikring for fremmedarbeidere

Prinsipielt gjelder følgende: en arbeidstaker har trygdeforsikring i det landet han arbeider. En tysk helseforsikring er obligatorisk, selv ved et kortvarig arbeidsopphold.

Helseforsikringbeskyttelse for EU-borgere

Fremmedarbeidere fra EØS-land¹ eller fra land, som har en avtale om sosial trygdeforsikring² med Tyskland, trenger en helseforsikring i Tyskland, uavhengig om de er ansatt eller selvstendig næringsdrivende. Dette gjelder også dersom den yrkesaktive bor i et annet medlemsland eller dersom arbeidsgiveren har sin forretningsadresse i et annet medlemsland. Det finnes bare to unntak:

1
en person er både arbeidstaker i et medlemsland og samtidig yrkesaktiv som selvstendig næringsdrivende i et annet medlemsland ⇢ trygdeforsikring er mulig i begge land

2
tidsmessig begrenset utsendelse til utlandet (maksimalt 12 måneder) ⇢ Helseforsikring i hjemlandet (til dette er det nødvendig med skjemaet E 101)

Helseforsikringsbeskyttelse for ikke-EU-borgere

En yrkesaktiv fra et land utenfor EU er, uavhengig av lengden på oppholdet, forpliktet til ha tysk helseforsikring, så lenge han i tillegg til arbeidstillatelsen, kan vise frem en oppholdstillatelse. Personer fra et tredjeland kan søke om dette ved en tysk utenriksstasjon eller på utledningskontoret.

Arbeide og forske i Tyskland – Helseforsikring for fremmedarbeidere og gjesteforskere

Regler for gjesteforskere

obligatorisk for gjesteforsker og medfølgende familiemedlemmer. For tredjelandsborgere er det derfor absolutt nødvendig å informere seg om forsikringsmulighetene allerede før avreise: Oppholdstilatelse bevilges kun etter at en kan vise til en helseforsikring.

Opphav / oppholdstype Bestemmelser for helseforsikring
Gjesteforskere fra EØS-land¹ eller fra land, som har en avtale om sosial trygdeforsikring² Helseforsikring fra hjemlandet er også gyldig i Tyskland (European Health Insurance Card).

Skjema nummer 1 eller 101 fra helseforsikringen i hjemlandet eller trygdeetaten er nødvendig

Utenlandske forskere med fast adresse i Tyskland (ved lengre opphold) Helseforsikringsplikt ved et i Tyskland godkjent forsikringsselskap

en eksisterende helseforsikring fra hjemlandet kan hvile så lenge oppholdet i Tyskland varer

Gjesteforskere med arbeidskontrakt tysk helseforsikringsplikt enten i den lovfestede eller private helseforsikringe er nødvendig
Gjesteforskere med stipend kun mulig med privat helseforsikring

Helseforsikring for innvandrere til Tyskland

Personer som ønsker å immigrere til Tyskland og har permanent oppholdstillatelse som mål, må tegne en helseforsikring. Dersom dette ikke gjøres vil vedkommende ikke få tysk visum.

Oppholdstillatelse for EU-borgere

Prinsipielt har en EU-borger rett til å bo i alle EU-land, selv om han ikke er yrkesaktiv der. Oppholdstillatelsen er likevel knyttet til to betingelser:

1
Innvandreren må kunne påvise nok «midler til livsopphold», for å ha nok til å leve av i det respektive EU-landet

2
Tegne helseforsikring i det «nye» EU-landet

Regler for statsborgere av ikke-EU-land

Immigranter fra land som trenger visum for å reise inn til Tyskland, må kunne dokumentere at de har en helseforsikring allerede ved innreise. Alt ettersom om immigranten er yrkesaktiv eller ikke gjelder ulike betingelser for både lovfestet og privat helseforsikring.

Særskilte regler for asylsøkere i Tyskland

Personer, som søker opphold i Tyskland fordi de forfølges av politiske eller andre årsaker, får en spesiell status. Prinsipielt har asylsøkere ikke den lovfestede helseforsikringen. I tilfelle sykdom har de krav på ytelser i henhold til lov om asyl (loven AsylbLG). Avhengig av oppholdstillatelsens status og varighet gjelder jf. loven forskjellige ytelsesnivåer.

§ 4 AsylbLG inneholder følgende ytelser:

ved akutt sykdom: legebehandling med forsyning av bandasjematerial og legemidler og ytelser som er nødvendig for å bli frisk

pleie- og legekonsultasjon, dette inneholder jordmor og forsyning av legemidler og bandasjematerial for gravide og de som nettopp har født

Kan benytte seg av rutinekontroller og vaksiner

Tysk helseforsikring for elever, praktikanter og au pair

Juridisk forsikringsforpliktelse grense

Utvekslingselever, utenlandske praktikanter samt au pair, som jobber i Tyskland, må kunne vise til en helseforsikring og ulykkesforsikring, som er gyldig for hele oppholdet. Utenlandske praktikanter og au pairer er kun forsikringspliktig iht. loven hvis de tjener mer enn 450 euro månedlig. Det er derimot mulig å tegne en privat helseforsikring, som er spesielt tilpasset behovene til utenlandske gjester og besøkende fra det europeiske økonomiske samarbeidsområdet¹ eller land som har en avtale om sosial trygdeforsikring².

Helseforsikring fra hjemlandet eller i Tyskland?

BesøAldersgrenser for au pair:

Som regel: 18 til 27 år

For å søke om visum: 18 til 26 år

Opprinnelse utenfor EU: 18 til 24 år

maksimal forsikringsperiode: 12 måneder

Før et opphold i utlandet, anbefales det å informere seg enten i hjemlandet eller oppholdslandet. Dette kan for eksempel være den ansvarlige representanten for landet, den ansvarlige utlendingsmyndighet eller direkte hos forsikringsselskapet.

OBS: Prisene og ytelsene varierer fra selskap til selskap – Priser og ytelser må derfor sjekkes nøye på forhånd. I tillegg finnes det priser som gjelder for personer som oppholder seg i en kort periode i Tyskland gjennom et Work & Travel-program.

Nyttige tips for utlendinger i Tyskland

Hva gjør du i et nødstilfelle? Spesielt om du skulle trenge medisinsk hjelp i et nødstilfelle er det viktig å vite hvem du må kontakte og hvordan du skaffer deg hjelp.

1. Viktige telefonnummer i et nødstilfelle

Følgende nødnummer er nødvendige, dersom det trengs rask og omgående behandling, eller det er en annen nødssituasjon:

112 → Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral / ambulanse og/eller brannvesen (gjelder i hele Europa)
110 → Politi

Alle nødnumrene er gratis.

2. Legevakt

Mulighet for å nå legehjelp utenfor åpningstiden:

  • legevakten til helseforsikringens forening: Tlf. 116117
  • Akuttmottak ved byens sykehus eller lokal universitetssykehus
Utdanningsinstitusjoner Adresse

Utenriksdepartementet (Auswärtiges Amt)

www.auswaertiges-amt.de

Direktoratet for innvandring og flyktninger

www.bamf.de

Fylkesombud www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Flyktningsråd

www.fluechtlingsrat.de

Tysk akademisk utvekslingstjeneste (DAAD)

www.daad.de

Den tyske studentforeningen (DSW e.V.)

www.internationale-studierende.de

Stiftelsen til støtte av høyskoleforbundet

www.hochschul­kompass.de

Forbundssekretariatet til utdanningsdepartement i delstatene
Sentralen for utenlandsk utdanningsvesen

www.anabin.kmk.org

Goetheinstituttet e. V. (Goethe-Institut e. V.)

www.goethe.de

Selskapet for akademisk studieforberedende og testutvikling e.V.
TestDaF-Institutt

www.testdaf.de

Departementet for utdanning og forskning

www.bmbf.de

Bundesforsikringsdepartement

www.bundes­versicherungs­amt.de

Bundessentralen for politisk utdanning (bpb)

www.bpb.de

Tysk samband helseforsikring – utland (DVKA)

www.dvka.de

Helseinstitusjoner

Adresse

Helsedepartementet (Bundesministerium für Gesundheit (BMG))

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Bundessentralen for helsemessig opplysning (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA))

www.bzga.de

Bundesforeningen for prevensjon og helsefremmende arbeid e.V. (Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung e.V. ) (BVPG)

www.bvpraevention.de

Uavhengig pasientrådgivning i Tyskland (UPD)

www.patienten­beratung.de/de

Det tyske røde kors (DRK)

www.drk.de

Diakoni Tyskland

www.diakonie.de

Caritas Tyskland

www.caritas.de

Bundesarbeidsfelleskap for fri velferdspleie (BAGFW)

www.bagfw.de

Tysk AIDS-hjelp

www.aidshilfe.de

Tyske sentralen for misbruksspørsmål e.V. (DHS)

www.dhs.de

Deutsche STI-Gesellschaft e.V.
Selskap til støtte for seksuell helse

www.dstig.de

Tysk selskap for ernæring e. V.

www.dge.de

Nettverket for en sunn by

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ EU- / EØS-land: EU-land og Liechtenstein, Norge, Island + Sveits
² Land, som har en avtale om sosial trygd med Tyskland: Bosnia-Hercegovina, franske oversjøiske departementer (Fransk Guinea, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Israel³, Kroatia, Marokko, Makedonia, Montenegro, Serbia, Tyrkia og Tunisia
³ Avtalen er begrenset til den delen av helseforsikringen som omfatter oppfølging under svangerskap og fødsel.

MerkenMerken