Zdravotné poistenie v Nemecku

Zdravotné poistenie v Nemecku

Od roku 2009 platí pre každú osobu, ktorá má trvalý pobyt v Spolkovej republike Nemecko, povinnosť mať zdravotné poistenie. Dokonca aj pri krátkodobých pobytoch v Nemecku je potrebné zdravotné poistenie, inak sa zamietne udelenie víz.

NemeckoZákonné zdravotné poistenieSúkromné zdravotné poistenieŠtudentHosťujúci pracovníkHosťujúci vedciUchádzači o azylPraktikanti / Au-pairTipy / odkazy

Osobitosti nemeckého systému zdravotného poistenia

Nemecké zdravotné poistenie sa vyznačuje duálnym systémom Zákonného zdravotného poistenia (ZZP) a Súkromného zdravotného poistenia (SZP). Zatiaľ čo ZZP je prístupné všetkým, na Súkromné zdravotné poistenie sa vzťahujú určité podmienky.

Občania z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru¹ (EHP) a štátni príslušníci krajín, s ktorými existuje dohoda o sociálnom poistení², môžu zostať zdravotne poistení vo svojej domovskej krajine. Poistné plnenia iných krajín sa môžu v porovnaní s Nemeckom výrazne líšiť. Môže sa vyžadovať vlastný finančný príspevok alebo uzatvorenie dodatočného poistenia.

Zákonné zdravotné poistenie (ZZP) a princíp solidarity

Príspevky do zákonného zdravotného poistenia závisia od príjmu. Základom je celkový hrubý príjem, z ktorého sa vyberá jednotná sadzba príspevku vo výške 14,6 % (stav v roku 2019). Táto sadzba je rovnomerne rozdelená medzi poistencov a zamestnávateľov, každý so 7,3 percentami. Okrem toho každá zdravotná poisťovňa vyberá dodatočný príspevok v rôznej výške, ktorý platí len zamestnanec. Ak je hranica príspevku (2019: 4 537,50 eur mesačne) prekročená, nezohráva príjem žiadnu úlohu pre výpočet príspevku. V zákonnom zdravotnom poistení môžu byť deti a manžel/-ka spolupoistení bezplatne cez rodinné poistenie.

Niektoré skupiny ľudí sa musia stať členmi Zákonného zdravotného poistenia. Patria medzi ne:

Zamestnanci (hrubý príjem pod hranicou povinného poistenia)

Dôchodcovia (keď je splnená doba predpoistenia)

Príjemcovia dávky v nezamestnanosti I

Zákonné zdravotné poistenie PoradcaZákonné zdravotné poistenie ZoznamZákonné zdravotné poistenie TestZákonné zdravotné poistenie Porovnanie

Individuálne plnenia v Súkromnom zdravotnom poistení

Členstvo v Súkromnom zdravotnom poistení (SZP) nie je možné pre každého. Zamestnanci s hrubým príjmom nad hranicou povinného poistenia (2019: 5 062,50 € mesačne) môžu byť poistení v SZP. Zainteresované osoby sa musia nechať oslobodiť od povinného poistenia cez žiadosť. Často súkromné zdravotné poisťovne vyžadujú minimálne obdobie trvalého pobytu v Nemecku. Zahraniční poistenci musia preukázať dlhodobé poistné obdobie. Mnohé súkromné poisťovne ponúkajú pre túto skupinu špeciálne sadzby, ktoré sú prispôsobené ich potrebám a dĺžke pobytu.

Ak sa požaduje súkromné zdravotné poistenie, budú sa klásť podrobné otázky o zdravotnom stave (zdravotná prehliadka). Nemecká poistná ochrana zanikne, akonáhle sa poistenec vráti späť do svojej domovskej krajiny.

Nasledujúce skupiny osôb sú často súkromne poistené:

Zamestnanci (hrubý príjem nad hranicou povinného poistenia)

Úradníci

SZČO a slobodné povolania

Príspevky do súkromného zdravotného poistenia sa riadia nezávisle od výšky príjmu podľa zdravotného stavu, veku a rozsahu výkonu. Poistné je individuálne pre každého poistenca.

Ponuka výkonov súkromného zdravotného poistenia je sotva predmetom štátnych predpisov a je oveľa komplexnejšia ako u zákonného zdravotného poistenia. Okrem toho môžu byť výkony upravené presne na daného poistenca. Pri všetkých nákladoch na ošetrenie poistenec spočiatku platí vopred. Z poistenia sa uhrádzajú tieto náklady po predložení faktúry alebo účtenky (princíp úhrady nákladov).

Doplnkové poistenia

Doplnkové poistenia slú

Všetci zahraniční študenti, ktorí začínajú odborné štúdium na niektorej nemeckej univerzite alebo vysokej škole, musia mať zdravotné poistenie. Bez dokladu o zdravotnom poistení sa neuskutoční zápis na štúdium.

Zdravotné poistenie v krajine pôvodu

Možnosti poistenia v Nemecku

Ďalšie podmienky

Zákonné zdravotné poistenie Uznanie pri Zákonnom zdravotnom poistení Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) poisťovne v domovskej krajine
Súkromné zdravotné poistenie Súkromné zdravotné poistenie Potvrdenie poisťovne domovskej krajiny;
Zúčtovanie výkonov a liekov s vlastnou zdravotnou poisťovňou
žiadne zdravotné poistenie Zákonné alebo súkromné zdravotné poistenie od 30 rokov je už možné len súkromné poistenie

Pozor: Zahraniční študenti, ktorí sú súkromne poistení v Nemecku, ale ešte nemajú 30 rokov, často potrebujú k zápisu na štúdium osvedčenie o oslobodení od Zákonného zdravotného poistenia. Následne už nie je viac možné vstupovať do ZZP počas študijného pobytu.

Poistenie pre zahraničných študentov

Príspevok k zdravotnému poisteniu

Príspevok k poisteniu starostlivosti

Príspevky celkovo

Študenti bez dieťaťa (od 23 rokov) 76,04 Eur*

24,55 Eur**

100,59 Eur*

Študenti do 23 rokov, príp. s dieťaťom 76,04 Eur*

22,69 Eur**

98,73 Eur*

*Príspevky do zákonného poistenia pre zahraničných študentov sú rovnaké vo všetkých zdravotných poisťovniach. K tomu sa ešte pripočítava dodatočný príspevok príslušnej zdravotnej poisťovne. ** Príspevky k poisteniu starostlivosti činia pre študentov s dieťaťom 3,05 %, od 23 rokov bez dieťaťa 3,30 %.

Pred začatím štúdia by si mali zahraniční študenti nechať poradiť od príslušného študentského zväzu alebo akademického zahraničného úradu (International Office).

Práca v Nemecku – zdravotné poistenie pre hosťujúcich pracovníkov

V zásade platí: zamestnanec je sociálne poistený v krajine, v ktorej pracuje. Dokonca aj pri krátkodobom pracovnom pobyte je nutné vstúpiť do systému nemeckého zdravotného poistenia.

Ochrana zo zdravotného poistenia pre občanov EÚ

Hosťujúci pracovníci z členských štátov EHP¹a z krajín, ktoré uzavreli s Nemeckom dohodu o sociálnom poistení², potrebujú v Nemecku zdravotné poistenie bez ohľadu na to, či sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činní. To platí aj vtedy, ak pracujúci býva v inom členskom štáte alebo ak má zamestnávateľ svoje sídlo v inom členskom štáte. Existujú len dve výnimky:

1
osoba súčasne pracuje ako zamestnanec v jednom členskom štáte a ako samostatne zárobkovo činná osoba v inom členskom štáte ⇢ sociálne poistenie možné v oboch štátoch

2
dočasné vyslanie do zahraničia (maximálne 12 mesiacov) ⇢ Zdravotné poistenie v krajine pôvodu (vyžaduje sa k tomu formulár E 101)

Ochrana zo zdravotného poistenia pre občanov mimo EÚ

Bez ohľadu na dĺžku pobytu pracovníci mimo EÚ podliehajú nemeckému povinnému zdravotnému poisteniu, pokiaľ okrem pracovného povolenia majú aj povolenie na pobyt. Štátni príslušní

Aj pre hosťujúcich vedcov (výskumných pracovníkov) a sprevádzajúcich členov rodiny je zdravotné poistenie povinné. Preto je pre štátnych príslušníkov tretích krajín naliehavo potrebné už pred odchodom, aby sa informovali o možnostiach poistenia: Povolenie na pobyt sa vydáva len po predložení zdravotného poistenia.

Právne predpisy v prehľade:

Krajina pôvodu/Druh pobytu

Predpisy k zdravotnému poisteniu

Hosťujúci vedci z krajín EHP¹ a krajín s dohodou o sociálnom poistení² Zdravotné poistenie v domovskej krajine platí aj v Nemecku (Európsky preukaz zdravotného poistenia).

Formulár č. 1 alebo 101 požadovaný domácou zdravotnou poisťovňou alebo úradom sociálneho poistenia

Zahraniční vedci s bydliskom v Nemecku (pri dlhších pobytoch) Povinné zdravotné poistenie u poisťovne s povolením v Nemecku

existujúce zdravotné poistenie v domovskej krajine sa môže premeniť na nárokovateľnú sadzbu počas trvania pobytu v Nemecku

Hosťujúci vedci s pracovnou zmluvou nemecké povinné zdravotné poistenie je nutné v Zákonnom alebo Súkromnom zdravotnom poistení
Hosťujúci vedci so štipendiom možné len Súkromné zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie pre prisťahovalcov v Nemecku

Osoby, ktoré sa chcú prisťahovať do Nemecka a teda sa usilovať o trvalý pobyt, si musia uzatvoriť zdravotné poistenie. V opačnom prípade bude vydanie nemeckých víz zamietnuté.

Právo na pobyt pre občanov EÚ

Občania členského štátu Európskej únie majú v zásade právo žiť v akejkoľvek krajine EÚ, aj keď tam nepracujú. Právo na pobyt však podlieha dvom podmienkam:

1
Prisťahovalci musia preukázať dostatočné „prostriedky na existenciu“, aby si dokázali financovať svoje živobytie v príslušnej krajine EÚ

2
Uzatvorenie zdravotného poistenia v „novej“ krajine EÚ

Pravidlá pre štátnych príslušníkov z nečlenských krajín EÚ

Prisťahovalci z krajín, ktoré potrebujú víza na vstup do Nemecka, musia mať už k tomuto okamihu ochranu zo zdravotného poistenia. V závislosti od toho, či je alebo nie je prisťahovalec zárobkovo činný, platia odlišné podmienky pre Zákonné, ako aj Súkromné zdravotné poistenie.

Špeciálne pravidlá pre uchádzačov o azyl v Nemecku

Osobitný štatút sa poskytuje osobám, ktoré v Nemecku žiadajú o ochranu pred politickým alebo iným prenasledovaním. Žiadatelia o azyl v zásade nie sú krytí Zákonným zdravotným poistením. V prípade choroby majú nárok na výkony podľa Zákona o výkonoch pre uchádzačov o azyl (AsylbLG). V závislosti od stavu a trvania pobytu sa uplatňujú podľa zákona rôzne úrovne výkonov.

Nárok podľa § 4 AsylbLG zahŕňa:

v prípade akútnych ochorení: lekárske ošetrenie vrátane poskytovania obväzov a liekov, ako aj iných výkonov, ktoré slúžia na uzdravenie

ošetrovateľská a lekárska starostlivosť vrátane pomoci pôrodnej asistentky a poskytovania liekov a obväzov pre tehotné ženy a ženy krátko po pôrode

Poskytnutie preventívnych prehliadok a ochranných očkovaní

Nemecké zdravotné poistenie pre študentov, praktikantov a au-pair

Obmedzenie povinného poistenia

Výmenní študenti, zahraniční praktikanti, ako aj au-pair, ktorí nastupujú na miesto v Nemecku, musia mať počas obdobia svojho pobytu zdravotné poistenie a úrazové poistenie. Zahraniční praktikanti a au-pair majú zo zákona povinnosť byť poistení len vtedy, ak zarobia viac ako 450 eur za mesiac. Môžu však uzatvoriť súkromné zdravotné poistenie, ktoré je prispôsobené špecifickým potrebám zahraničných hostí a návštevníkov z Európskeho hospodárskeho priestoru¹, ako aj krajín s dohodou o sociálnom poistení².

Zdravotné poistenie z domovskej krajiny alebo z Nemecka?

Návštevníkom z členských štátov EHP¹ sa môže v Nemecku poskytovať ošetrenie cez Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Ak má domovská krajina uzavretú s Nemeckom dohodu o sociálnom poistení² vrátane predpisov k zdravotnéVekové obmedzenia pre au-pair:

Spravidla: 18 až 27 rokov

Pre žiadosť o vízum: 18 až 26 rokov

Pôvod z nečlenských krajín EÚ: 18 až 24 rokov

maximálna doba poistenia: 12 mesiacov

Odporúča sa nechať si nezávisle poradiť v domovskej krajine alebo v krajine pobytu pred pobytom v zahraničí. Toto sa dá urobiť napríklad na príslušných zahraničných zastupiteľstvách, na príslušnom cudzineckom úrade alebo špeciálne v poisťovniach.

Pozor: Ponuky sadzieb a výkony sa líšia v závislosti od poskytovateľa – ceny a výkony by sa preto mali vopred dôkladne preskúmať. Okrem toho existujú sadzby pre osoby, ktoré sa v Nemecku zdržiavajú krátkodobo v rámci programu Work & Travel.

Užitočné tipy pre cudzincov v Nemecku

Čo robiť v prípade núdze? Najmä keď potrebujete lekársku starostlivosť v prípade núdze, je dôležité vedieť, na koho sa môžete obrátiť a ako získať túto pomoc.

1. Dôležité telefónne čísla v núdzových situáciách

Nasledujúce tiesňové čísla sú nevyhnutné, keď je lekárske ošetrenie potrebné rýchlo a okamžite alebo ak existuje iná núdzová situácia:

112 → Pohotovostný lekár/ sanitka a/alebo hasičský zbor (platí celoeurópsky)
110 → Polícia

Všetky čísla tiesňového volania sú bezplatné.

2. Lekárska pohotovostná služba

Možnosti, ako sa dostať k lekárskej starostlivosti mimo ordinačných hodín:

  • lekárska pohotovostná služba združenia zdravotných poisťovní: Tel. 116117
  • Centrálny príjem mestskej nemocnice alebo univerzitnej kliniky na mieste

Vzdelávacie inštitúcie

Adresa

Ministerstvo zahraničných vecí

www.auswaertiges-amt.de

Spolkový úrad pre migráciu a utečencov

www.bamf.de

Spolkový splnomocnenec pre cudzincov

www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Národné rady pre utečencov

www.fluechtlingsrat.de

Nemecká akademická výmenná služba (DAAD)

www.daad.de

Nemecký študentský zväz (DSW), registrované združenie

www.internationale-studierende.de

Nadácia na podporu konferencie rektorov vysokých škôl

www.hochschul­kompass.de

Sekretariát Stálej konferencie ministrov kultúry krajín
Ústredie pre zahraničné vzdelávanie

www.anabin.kmk.org

Goetheho Inštitút, registrované združenie

www.goethe.de

Spoločnosť pre akademickú prípravu štúdií a rozvoj testov, registrované združenie
Inštitút TestDaF

www.testdaf.de

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu

www.bmbf.de

Spolkový úrad pre poistenie

www.bundes­versicherungs­amt.de

Spolková centrála politické vzdelávanie (bpb)

www.bpb.de

Nemecké spájacie miesto pre zdravotné poistenie v zahraničí
(DVKA)

www.dvka.de

Zdravotnícke zariadenia Adresa
Spolkové ministerstvo zdravotníctva (BMG)

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Spolkové centrum pre osvetu v oblasti zdravia (BZgA)

www.bzga.de

Spolková asociácia pre prevenciu a podporu zdravia, registrované združenie (BVPG)

www.bvpraevention.de

Nezávislé poradenstvo pre pacientov v Nemecku (UPD)

www.patienten­beratung.de/de

Nemecký červený kríž (DRK)

www.drk.de

Diakonia Nemecko

www.diakonie.de

Caritas Nemecko

www.caritas.de

Spolkové pracovné združenie voľnej sociálnej starostlivosti (BAGFW)

www.bagfw.de

Nemecká pomoc pre AIDS

www.aidshilfe.de

Nemecké stredisko pre otázky závislostí, registrované združenie (DHS)

www.dhs.de

Nemecká spoločnosť STI, registrované združenie
Spoločnosť na podporu sexuálneho zdravia

www.dstig.de

Nemecká spoločnosť pre výživu, registrované združenie

www.dge.de

Sieť zdravých miest

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ krajiny EÚ/EHP: Členské štáty EÚ a Lichtenštajnsko, Nórsko, Island + Švajčiarsko
² Štáty, ktoré uzavreli s Nemeckom dohodu o sociálnom poistení: Bosna a Hercegovina, zámorské departmenty Francúzska (Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Izrael³, Chorvátsko, Maroko, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Turecko a Tunisko
³ Dohoda sa vzťahuje výlučne na pomoc v materstve v rámci zdravotného poistenia.

MerkenMerken