Sigurimi shëndetësor në Gjermani

Sigurimi shëndetësor në Gjermani

Nga viti 2009, çdo person i cili ka vendbanim të përhershëm në Republikën Federale të Gjermanisë, është i detyruar të ketë sigurim shëndetësor. Edhe për qëndrime afatshkurtra në Gjermani, kërkohet një sigurim shëndetësor, përndryshe ju mohohet lëshimi i vizës.

; GjermaniSigurimi shëndetësor ligjorSigurimi shëndetësor privatStudentëtPunëtorët e huajShkencëtarët vizituesAzilkërkuesitPraktikantët / Au-PairsKëshilla / Vegëza

Veçoritë e sistemit të sigurimeve shëndetësore gjermane

Sigurimi shëndetësor gjerman karakterizohet nga një sistem i dyfishtë, ai i sigurimit shëndetësor ligjor (GKV) dhe sigurimit shëndetësor privat (PKV). Ndërsa GKV është i arritshëm për të gjithë, për sigurimin shëndetësor privat vlejnë kushte të caktuara.

Qytetarët e Zonës Ekonomike Evropiane¹ (ZEE) dhe shtetasit e vendeve me të cilat ekziston një marrëveshje mbi sigurimin shoqëror², mund të mbeten të siguruar në sigurimin shëndetësor të vendit të tyre. Shërbimet e sigurimit të vendeve tjera mund të jenë dukshëm më të ndryshme në krahasim me Gjermaninë. Për këtë arsye, mund të kërkohet një kontribut personal financiar ose lidhja e një sigurimi shtesë.

Sigurimi shëndetësor ligjor (GKV) dhe parimi i solidaritetit

Kontributet e sigurimeve shëndetësore ligjore varen nga të ardhurat. Si bazë merret totali i të ardhurave bruto, nga i cili do të zbatohet një normë uniforme e kontributit prej 14,6 përqind (nga viti 2019). Kjo ndahet në mënyrë të barabartë ndërmjet të siguruarit dhe punëdhënësit, secili me 7,3 për qind. Përveç kësaj, çdo kompani e sigurimeve shëndetësore cakton një kontribut shtesë në shuma të ndryshme, i cili paguhet vetëm nga punonjësi. Nëse kufiri i vlerësimit të kontributit (2019: 4.537,50 € në muaj) është tejkaluar, të ardhurat nuk kanë rëndësi për përllogaritjen e kontributit. Në sigurimin shëndetësor ligjor, fëmijët dhe bashkëshortët mund të mbulohen falas përmes një sigurimi familjar.

Disa grupe njerëzish janë të detyruar të bëhen anëtarë të një sigurimi shëndetësor ligjor. Këtu përfshihen, ndër të tjera:

Punonjësit (të ardhurat bruto nën kufirin e sigurimit të detyrueshëm)

Pensionistët (nëse plotësohet periudha para sigurimit)

Përfituesit e pagesës së papunësisë I

Sigurimi shëndetësor ligjor KëshilluesiSigurimi shëndetësor ligjor ListaSigurimi shëndetësor ligjor TestSigurimi shëndetësor ligjor Krahasimi

Përfitimet individuale në sigurimin shëndetësor privat

Anëtarësimi në një sigurim shëndetësor privat (PKV) nuk është i mundur për të gjithë. Punonjësit mund të sigurohen në PKV nëse të ardhurat bruto janë mbi kufirin e sigurimit të detyrueshëm (2019: € 5.062,50 në muaj). Personat e interesuar duhet të bëjnë një kërkesë për lirim nga sigurimi i detyrueshëm. Shpesh kompanitë private të sigurimit shëndetësor kërkojnë një periudhë minimale të qëndrimit të përhershëm në Gjermani. Të siguruarit e huaj duhet të dëshmojnë një periudhë afatgjate të sigurimit shëndetësor. Shumë kompani private të sigurimeve ofrojnë tarifa të veçanta për këtë grup, të cilat u përshtaten nevojave të tyre dhe kohëzgjatjes së qëndrimit.

Nëse aplikohet për një sigurim shëndetësor privat, do të shtrohen pyetje të hollësishme për gjendjen shëndetësore (ekzaminimi shëndetësor). Mbulimi i sigurimit gjerman skadon, sapo personi i siguruar të kthehet në vendin e tij të origjinës.

Grupet e mëposhtme të personave shpesh kanë sigurim privat:

Punonjësit (të ardhurat bruto mbi kufirin e sigurimit të detyrueshëm)

Nëpunësi civil

Personat e vetëpunësuar dhe të pavarur

Kontributet e një sigurimi shëndetësor privat caktohen pavarësisht nga të ardhurat sipas statusit shë

Të gjithë studentët e huaj që fillojnë studimet në një universitet apo shkollë të lartë gjermane duhet të kenë një sigurim shëndetësor. Pa dëshmi të sigurimit shëndetësor, nuk mund të bëhet regjistrimi.

Sigurimi shëndetësor në vendin e origjinës Mundësitë e sigurimit në Gjermani Kushtet shtesë
Sigurimi shëndetësor ligjor Njohja në rastin e një sigurimi shëndetësor ligjor Karta Evropiane e Sigurimeve Shëndetësore (EHIC) e sigurimit shëndetësor në vendlindje
Sigurimi shëndetësor privat Sigurimi shëndetësor privat Konfirmimi i sigurimit të shtetit të origjinës;

Faturimi i shërbimeve dhe medikamenteve me sigurimin tuaj shëndetësor

nuk ka sigurim shëndetësor Sigurimi shëndetësor ligjor ose privat nga mosha 30 vjeç, vetëm sigurimi privat është i mundur

Kujdes: Studentët e huaj, të cilët janë privatisht të siguruar në Gjermani, por ende nuk i kanë mbushur 30 vjet, shpesh duhet të kërkojnë një certifikatë të lirimit nga sigurimi shëndetësor ligjor për t’u regjistruar. Pas kësaj, pranimi në GKV brenda periudhës së studimit nuk është më i mundur.

Sigurimi për studentët e huaj Kontributi për sigurim shëndetësor Kontributi i sigurimeve të kujdesit infermieror Kontributet gjithsej
Studentët pa fëmijë (mbi 23 vjeç) 76,04 Euro*

24,55 Euro**

100,59 Euro*

Studentët deri në 23, apo me fëmijë 76,04 Euro*

22,69 Euro**

98,73 Euro*

*Kontributet në sigurimet ligjore për studentët e huaj janë të njëjta te të gjitha sigurimet shëndetësore. Përveç kësaj, ka kontribute individuale shtesë të sigurimit shëndetësor përkatës.
**Kontributet për sigurimin e kujdesit infermieror arrijnë në 3.05% për studentët me fëmijë, nga mosha 23 pa fëmijë 3.30%.

Para fillimit të studimit, studentët e huaj duhet të kërkojnë këshilla nga zyra përgjegjëse për shërbime studentore ose zyra akademike ndërkombëtare (International Office).

Puna në Gjermani – Sigurimi shëndetësor për punëtorët e huaj

Në thelb, vlen si në vijim: një punonjës ka një sigurim social në vendin në të cilin ai punon. Edhe gjatë një qëndrim afatshkurtër, është i nevojshëm një sigurim shëndetësor gjerman.

Sigurimi shëndetësor për qytetarët e BE-së

Punëtorët e huaj nga vendet anëtare të ZEE-së¹ dhe nga vendet që kanë lidhur një marrëveshje mbi sigurimeve shoqërore² me Gjermaninë kanë nevojë për sigurim shëndetësor në Gjermani, pavarësisht nëse janë të punësuar ose të vetëpunësuar. Kjo vlen edhe nëse personi i punësuar jeton në një shtet tjetër anëtar ose nëse punëdhënësi është i vendosur në një shtet tjetër anëtar. Ekzistojnë vetëm dy përjashtime:

1
një person është i punësuar njëkohësisht si punëtor në njërin shtet anëtar dhe si një person i vetëpunësuar në një shtet tjetër anëtar ⇢ sigurimi social në të dyja shtetet i mundur

2
dërgimi i përkohshëm jashtë vendit (maksimumi 12 muaj) ⇢ Sigurimi shëndetësor në vendin e origjinës (në këtë rast kërkohet formulari E 101)

Sigurimi shëndetësor për qytetarët jashtë BE-së

Pavarësisht nga kohëzgjatja e qëndrimit, punëtorët nga shtetet jashtë BE-së i nënshtrohen detyrimit të sigurimit shëndetësor gjerman, me kusht që ata të kenë një leje qëndrimi, përveç lejes së punës. Shtetasit e vendeve të treta mund të aplikojnë për këtë në misionin diplomatik gjerman ose në një zyre për të huaj në Gjermani.

Puna dhe hulumtimi në Gjermani – Sigurimi shëndetësor për punëtorët e huaj dhe shkencëtarët vizitues

Rregullorja për shkencëtarët vizitues

detyrueshëm. Prandaj, për shtetasit e vendeve të treta është urgjentisht e domosdoshme të hetojnë rreth opsioneve të sigurimit para nisjes: Një leje qëndrimi lëshohet vetëm me paraqitjen e sigurimit shëndetësor.

Origjina/Lloji i qëndrimit Rregulloret për sigurimin shëndetësor
Shkencëtarët vizitues nga shtetet e ZEE1 dhe shtetet me marrëveshje mbi sigurimet shoqërore2 Sigurimi shëndetësor në vendin e origjinës i vlefshëm edhe në Gjermani (European Health Card Insurance).
Këtu kërkohet formulari 1 ose 101 nga zyra lokale e sigurimit shëndetësor ose e sigurimeve shoqërore
Shkencëtarët e huaj që banojnë në Gjermani (në rast të qëndrimeve më të gjata) Detyrimi i sigurimit shëndetësor në një kompani të sigurimit të licensuar në Gjermani sigurimi shëndetësor ekzistues i vendit të origjinës mund të shndërrohet në tarifë për periudhën kualifikuese për kohëzgjatjen e qëndrimit në Gjermani
Shkencëtarët vizitues me kontratë pune sigurimi i detyrueshëm shëndetësor gjerman i domosdoshëm në sigurimin shëndetësor ligjor ose privat
Shkencëtarët vizitues me bursë vetëm sigurimi shëndetësor privat i mundur

Sigurimi shëndetësor për emigrantët në Gjermani

Personat, të cilët duan të emigrojnë në Gjermani dhe në këtë mënyrë të synojnë një qëndrim të përhershëm, duhet të lidhin një sigurim shëndetësor. Përndryshe, dorëzimi i vizës gjermane do të refuzohet.

E drejta e qëndrimit për shtetasit e BE-së

Në parim, qytetarët e një Shteti Anëtar të Bashkimit Evropian kanë të drejtën të jetojnë në çdo vend të BE-së, edhe nëse ata nuk po punojnë atje. Megjithatë, e drejta e qëndrimit i nënshtrohet dy kushteve:

1
Emigrantët duhet të demonstrojnë mjete të mjaftueshme për të siguruar shpenzimet e jetesës në vendin përkatës të BE-së

2
Lidhja e sigurimit shëndetësor në „vendin e ri“ të BE-së

Rregulloret për shtetasit nga vendet jo-anëtare të BE-së

Emigrantët nga vendet për të cilat kërkohet një vizë për të hyrë në Gjermani, duhet të dëshmojnë një mbulim të sigurimit shëndetësor në këtë kohë. Varësisht nëse një emigrant është i punësuar ose jo, vlejnë kushte të ndryshme si për sigurimin shëndetësorligjor ashtu edhe për atë privat.

Rregullat e veçanta për azilkërkuesit në Gjermani

Status i veçantë u jepet personave që kërkojnë mbrojtje kundër persekutimit politik apo të ndonjë lloji tjetër në Gjermani. Në parim, azilkërkuesit nuk mbulohen nga sigurimet shëndetësore ligjore. Në rast sëmundjeje, ata kanë të drejtën e përfitimeve sipas Ligjit mbi Përfitimet e Azilkërkuesve (AsylbLG). Varësisht nga statusi dhe kohëzgjatja e qëndrimit, zbatohen nivele të ndryshme të përfitimit.

Pretendimi sipas § 4 AsylbLG përfshin:

në rast të sëmundjes akute: trajtim mjekësor, duke përfshirë furnizimin me fasha dhe ilaçe, si dhe shërbime të tjera, të cilat i shërbejnë shërimit

kujdesi infermieror dhe mjekësor, duke përfshirë ndihmën e mamive dhe furnizimin me fasha dhe ilaçe për gratë shtatzëna dhe atyre që sapo kanë lindur

Shfrytëzimi i kontrolleve parandaluese dhe vaksinimeve

Sigurimi shëndetësor gjerman për nxënës, praktikantë dhe au-pairë

Kufiri i sigurimit të detyrueshëm

Studentët e shkëmbimit, praktikantët e huaj dhe au-pairët, të cilët punojnë në Gjermani, duhet të dëshmojnë një sigurim shëndetësor dhe sigurim aksidenti për periudhën e qëndrimit të tyre. Praktikantët e huaj dhe au-pairët janë të obliguar në sigurim ligjor, vetëm nëse fitojnë më shumë se 450 euro në muaj. Megjithatë, ata mund të lidhin një sigurim shëndetësor privat, të përshtatur në mënyrë specifike për nevojat e vizitorëve të huaj dhe vizitorëve nga Zona Ekonomike Evropiane¹ si dhe vendeve me marrëveshje mbi sigurimet shoqërore².

Sigurimi shëndetësor nga vendlindja apo në Gjermani?

Vizitorët nga vendet anëtare të ZEE¹ mund të trajtohen në Gjermani përmes Kartës Evropiane të Sigurimeve Shëndetësore (EHIC). Nëse vendi i origjinës ka lidhur një marrëveshje mbi sigurimin shoqëror² me Gjermaninë, duke përfshirë rregulloret për sigurimin shëndetësor, në rrethana të caktuara mund të kërkohen përfitime në Gjermani. Gama e shërbimeve përcaktohet nga marrëveshja përkatëse. Nëse vendi i origjinës nuk është në ZEE1 dhe nuk ka marrëveshje mbi sigurimet shoqërore², atëherë duhet të lidhet një sigurim shëndetësor privat. Për au pairët, shpenzimet për sigurimin shëndetësor privat dhe sigurimin e aksidenteve barten nga familja pritëse.

Kufizimet e moshës për au-pair:

Si rregull: 18 deri në 27 vjeç

Për aplikim për vizë: 18 deri në 26 vjeç

Origjina nga shtetet jo-anëtare të BE-së: 18 deri në 24 vjeç

periudha maksimale e sigurimit: 12 muaj

Është e këshillueshme që të kërkoni këshilla të pavarura para se të qëndroni jashtë shtetit në vendlindje ose në vendin e qëndrimit. Kjo mund të bëhet, për shembull, në përfaqësitë e huaja përgjegjëse, në zyrën përgjegjëse për të huaj ose në kompanitë e sigurimeve.

Kujdes: Ofertat mbi tarifat dhe shërbimet dallojnë varësisht nga ofruesi – çmimet dhe shërbimet duhet të shqyrtohen paraprakisht në mënyrë të detajuar. Përveç kësaj, ka tarifa për njerëzit që janë në Gjermani për një kohë të shkurtër brenda një programi Work & Travel.

Këshilla të dobishme për të huajt në GjermaniÇfarë duhet të bëni në rast urgjence? Sidomos kur keni nevojë për kujdes mjekësor në rast emergjence, është e rëndësishme të dini, te kush duhet të drejtoheni dhe se si të arrini te kjo ndihmë.

1. Numra të rëndësishëm të telefonit në situata emergjente

Numrat e mëposhtëm të urgjencës janë të nevojshme nëse trajtimi mjekësor është i nevojshëm shpejt dhe menjëherë ose nëse ka një situatë tjetër emergjence:

112 → mjeku i urgjencës/ambulanca dhe/ose zjarrfikësi (vlen në gjithë Evropën)
110 → Policia (Të gjithë numrat e urgjencës janë pa pagesë).

2. Kujdestaria mjekësore

Mënyrat për të marrë trajtim mjekësor jashtë orarit të punës:

  • 116117 → kujdestaria mjekësore e Shoqatës së Mjekëve Ligjorë të Sigurimeve Shëndetësore
  • Departamenti i emergjencës i spitalit komunal ose i klinikës universitare në vend
Institucionet arsimore Adresa
Ministria e Punëve të Jashtme

www.auswaertiges-amt.de

Enti Federal për Migrim dhe Refugjatë

www.bamf.de

Komisioneri Federal për të Huajt

www.bundes­auslaender­beauftragte.de

Këshillat Kombëtare të Refugjatëve

www.fluechtlingsrat.de

Shërbimi për Shkëmbimin Akademik Gjerman (DAAD)

www.daad.de

Shërbimi Studentor i Gjermanisë (DSW) e.V.

www.internationale-studierende.de

Fondacioni për Promovimin e Konferencës së Rektorëve

www.hochschul­kompass.de

Sekretariati i Konferencës së Përhershme të Ministrave të Arsimit të Landeve
Zyra Qendrore për Arsimin e Huaj

www.anabin.kmk.org

Goethe-Institut e. V.

www.goethe.de

Shoqëria për përgatitjen e studimeve akademike dhe zhvillimin e testeve e. V.
TestDaF-Institut

www.testdaf.de

Ministria Federale e Arsimit dhe Kërkimit

www.bmbf.de

Zyra Federale e Sigurimeve

www.bundes­versicherungs­amt.de

Agjencia Federale për Edukimin Politik (bpb)

www.bpb.de

Zyra Gjermane e Ndërlidhjes Sigurimi shëndetësor – Jashtë vendit
(DVKA)

www.dvka.de

Institucionet shëndetësore Adresa
Ministria Federale për shëndetësi (BMG)

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Qendra Federale për Edukimin Shëndetësor (BZgA)

www.bzga.de

Shoqata Federale për Parandalimin dhe Promovimin e Shëndetit e. V. (BVPG)

www.bvpraevention.de

Këshilla e Pavarur e Pacientëve në Gjermani (UPD)

www.patienten­beratung.de/de

Kryqi i Kuq i Gjermanisë (DRK)

www.drk.de

Diakonia Gjermani

www.diakonie.de

Caritas Gjermani

www.caritas.de

Shoqata Federale e Mirëqenies së Lirë (BAGFW)

www.bagfw.de

Deutsche AIDS-Hilfe

www.aidshilfe.de

Departamenti Gjerman për Çështjet e Varësisë e.V. (DHS)

www.dhs.de

Shoqëria gjermane STI e.V.
Shoqata për Promovimin e Shëndetit Seksual

www.dstig.de

Shoqëria gjermane e të ushqyerit e. V.

www.dge.de

Rrjeti i Qyteteve të Shëndetshme

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ BE-/Shtetet e ZEE: Shtetet anëtare të BE-së dhe Lihtenshtajni, Norvegjia, Islanda + Zvicra
² Vende që kanë lidhur një marrëveshje për sigurimet shoqërore me Gjermaninë: Bosnje-Hercegovina, departamentet jashtë Francës (Guiana Franceze, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Izraeli³, Kroacia, Maroku, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Turqia dhe Tunizia
³ Marrëveshja zbatohet ekskluzivisht për mbështetjen e maternitetit brenda sigurimit shëndetësor.

MerkenMerken