Zdravstveno osiguranje u Nemačkoj na srpskom

Zdravstveno osiguranje u Nemačkoj

Od 2009. je svaka osoba koja ima stalno prebivalište u Saveznoj Republici Nemačkoj obavezna da ima zdravstveno osiguranje. Čak i za kratkoročne boravke u Nemačkoj potrebno je zdravstveno osiguranje, inače se odbija izdavanje vize.

u NemačkojZakonsko zdravstveno osiguranjePrivatno zdravstveno osiguranjeStudentiStrani radniciStrani naučniciTražioci azilaPraktikanti/dadilje iz inostranstvaSaveti/linkovi

Specifičnosti nemačkog sistema zdravstvenog osiguranja

Nemačko zdravstveno osiguranje odlikuje dualni sistem koji se sastoji od Zakonskog zdravstvenog osiguranja (nem. GKV, srp. ZZO) i Privatnog zdravstvenog osiguranja (nem. PKV, srp. PZO). Dok je ZZO dostupno svakome, za Privatno zdravstveno osiguranje važe određeni uslovi.

Građani iz država Evropskog privrednog prostora¹ (nem. EWR, srp. EPP-a) i državljani iz zemalja sa kojima postoji Sporazum o socijalnom osiguranju² mogu da ostanu osigurani u zdravstvenom osiguranju svoje domovine. Osiguravajuće usluge drugih zemalja mogu u poređenju sa Nemačkom da ispadnu znatno drugačije. Tako može da bude potreban finansijski samodoprinos ili sklapanje dodatnog osiguranja.

Zakonsko zdravstveno osiguranje (ZZO) i Princip solidarnosti

Doprinosi Zakonskog zdravstvenog osiguranja zavise od prihoda. Osnova je ukupan bruto prihod, od kojeg se naplaćuje uniformna stopa doprinosa u visini od 14,6 procenata (stanje 2019.). Ona se deli u jednakim delovima na osiguranika i poslodavca sa po 7,3 procenta. Uz to, svako zdravstveno osiguranje naplaćuje dodatni doprinos u različitom iznosu, koji plaća samo zaposleni. Ako se prekorači prag doprinosa (2019.: 4.537,50 evra mesečno), prihod iznad toga ne igra nikakvu ulogu u obračunu doprinosa. U Zakonskom zdravstvenom osiguranju deca i bračni partner mogu takođe besplatno da se osiguraju preko porodičnog osiguranja.

Neke grupe lica moraju da postanu članovi Zakonskog zdravstvenog osiguranja. U njih se između ostalih ubrajaju:

Zaposleni (bruto prihodi ispod granice obaveznog osiguranja)

Penzioneri (ako je ispunjen period predosiguranja)

Primaoci naknade za nezaposlene I

Savetnik za Zakonsko zdravstveno osiguranjeLista Zakonskog zdravstvenog osiguranjaTest Zakonskog zdravstvenog osiguranjaPoređenje Zakonskog zdravstvenog osiguranja

Individualne usluge u Privatnom zdravstvenom osiguranju

Članstvo u Privatnom zdravstvenom osiguranju (PZO) nije moguće za svakoga. Zaposleni mogu od bruto prihoda iznad granice obaveznog osiguranja (2019.: 5.062,50 EUR mesečno) da se osiguraju u PZO. Dotične osobe moraju da otkažu obavezno osiguranje putem zahteva. Privatna zdravstvena osiguranja često zahtevaju minimalni period stalnog prebivališta u Nemačkoj. Strani osiguranici moraju da dokažu dugoročni period osiguranja. Mnoge privatne osiguravajuće firme za ovu grupu nude posebne tarife koje su prilagođene potrebama i trajanju boravka.

Ako se traži privatno zdravstveno osiguranje, postavljaju se detaljna pitanja o zdravstvenom stanju (zdravstvena kontrola). Nemačka zdravstvena zaštita prestaje čim se osiguranik vrati u svoju domovinu.

Sledeće grupe lica su često privatno osigurane:

Zaposleni (bruto prihodi iznad granice obaveznog osiguranja)

Službenici

Samozaposleni i honorarci

Doprinosi privatnog zdravstvenog osiguranja se usaglašavaju nezavisno od prihoda sa zdravstvenim stanjem, starošću i obimom usluge. Premije su individualne za svakog osiguranika.

Ponuda usluga PZO-a jedva da podleže državnim propisima i mnogo je sveobuhvatnija od Zakonskog zdravstvenog osiguranja. Uz to, usluge mogu tačno da se prilagode osiguraniku. Za sve troškove lečenja osiguranik najpre plaća unapred. Osiguranje vraća ove troškove nakon dostavljanja računa (princip nadoknade troškova).

Dodatna osiguranja

Dodatna osiguranja služe da se dopune nedostaci zdravstvenog osiguranja. Dopunjavanje se vrši u privatnoj osiguravajućoj firmi, nezavisno od prihoda. Važna dodatna osiguranja su na primer dodatno osiguranje za slučaj nege, dodatno stomatološko osiguranje ili dodatno bolničko osiguranje.

Savetnik za Privatno zdravstveno osiguranjePromena Privatnog zdravstvenog osiguranjaSavetnik za dodatno stomatološko osiguranjeTest Privatnog zdravstvenog osiguranjaSavetnik za dodatno zdravstveno osiguranjeTest dodatnog stomatološkog osiguranja

Zdravstveno osiguranje za strane studente u Nemačkoj

Svi strani studenti koji počinju specijalističke studije na nekom nemačkom univerzitetu ili visokoj školi moraju da budu zdravstveno osigurani. Upisi se ne vrše bez dokaza o zdravstvenom osiguranju.

Zdravstveno osiguranje u zemlji porekla Mogućnosti osiguranja u Nemačkoj Dodatni uslovi
Zakonsko zdravstveno osiguranje Priznavanje u slučaju Zakonskog zdravstvenog osiguranja European Health Insurance Card (EHIC) zdravstvenog osiguranja u domovini
Privatno zdravstveno osiguranje Privatno zdravstveno osiguranje Potvrda osiguranja iz zemlje porekla;

Obračun usluga i lekova sa sopstvenim zdravstvenim osiguranjem

bez zdravstvenog osiguranja Zakonsko ili Privatno zdravstveno osiguranje iznad 30 godina je moguće još samo privatno osiguranje

Pažnja: Stranim studentima koji su u Nemačkoj privatno osigurani, ali još nemaju 30 godina, često je za upis potrebna potvrda otkazivanja Zakonskog zdravstvenog osiguranja. Prema tome, prijem u ZZO u okviru studentskog boravka nije više moguće.

Osiguranje za strane studente Doprinos za zdravstveno osiguranje Doprinos za osiguranje za slučaj nege Doprinosi ukupno
Studenti bez dece (od 23 godine) 76,04 evra*

24,55 evra**

100,59 evra*

Studenti do 23 godine, tj. sa detetom 76,04 evra*

22,69 evra**

98,73 evra*

*Doprinosi u zakonskom osiguranju za strane studente su jednaki kod svih zdravstvenih osiguranja. Osim toga, postoji individualni dodatni doprinos odgovarajućeg zdravstvenog osiguranja.
**Doprinosi za osiguranje za slučaj nege za studente sa detetom iznose 3,05%, od 23 godine bez deteta 3,30 procenata.

Pre početka studiranja trebalo bi da se strani studenti posavetuju u nadležnoj Studentskoj službi ili akademskoj Međunarodnoj kancelariji (International Office).

Rad u Nemačkoj – zdravstveno osiguranje za strane radnike

U principu važi: zaposleni je socijalno osiguran u zemlji u kojoj radi. Čak i u slučaju kratkoročnog radnog boravka, potrebno je pristupanje nekom nemačkom zdravstvenom osiguranju.

Pokriće zdravstvenog osiguranja za građane EU

Stranim radnicima iz država članica EPP-a¹ i iz država koje su sa Nemačkom sklopile Sporazum o socijalnom osiguranju² je potrebno zdravstveno osiguranje u Nemačkoj, nezavisno od toga da li su oni zaposleni ili samozaposleni. To važi i ako zaposlena osoba stanuje u nekoj drugoj državi članici ili poslodavac ima sedište u nekoj drugoj državi članici. Postoje samo dva izuzetka:

1
osoba je istovremeno zaposlena kao zaposleni u nekoj državi članici i kao samozaposleni u nekoj drugoj državi članici ⇢ Socijalno osiguranje je moguće u obe države

2
vremenski ograničeno upućivanje u inostranstvo (maksimalno 12 meseci) ⇢ Zdravstveno osiguranje u zemlji porekla (za ovo je potreban formular E 101)

Pokriće zdravstvenog osiguranja za one koji nisu građani EU

Nezavisno od trajanja boravka, zaposleni van EU podležu nemačkom obaveznom zdravstvenom osiguranju ako mogu uz radnu dozvolu dodatno da prilože boravišnu dozvolu. Državljani trećih zemalja mogu za nju da apliciraju kod inostranog predstavništva ili kod neke emigrantske službe u Nemačkoj.

Rad i istraživanje u Nemačkoj – zdravstveno osiguranje za strane radnike i strane naučnike

Propisi za strane naučnike

Zdravstveno osiguranje je obavezno i za strane naučnike (istraživače) i članove porodice koji ih prate. Prema tome, za državljane trećih zemalja je hitno potrebno da se raspitaju o mogućnostima osiguranja još pre odlaska: Boravišna dozvola se daje samo ukoliko se priloži zdravstveno osiguranje.
Pregled zakonskih propisa:

Poreklo/vrsta boravka Propisi o zdravstvenom osiguranju
Strani naučnici iz država članica EPP-a1 i država sa Sporazumom o socijalnom osiguranju2 Zdravstveno osiguranje u domovini važi i u Nemačkoj (European Health Insurance Card).
Potreban je formular broj 1 ili 101 od domaćeg zdravstvenog osiguranja ili službe socijalnog osiguranja
Strani naučnici sa prebivalištem u Nemačkoj (u slučaju dužih boravaka) Obavezno zdravstveno osiguranje kod osiguravajuće firme ovlašćene u Nemačkoj
postojeće zdravstveno osiguranje iz domovine može za vreme boravka u Nemačkoj da se prebaci na tarifu za kvalifikacioni period
Strani naučnici sa ugovorom o radu neophodno je nemačko obavezno zdravstveno osiguranje u Zakonskom ili Privatnom zdravstvenom osiguranju
Strani naučnici sa stipendijom moguće je samo Privatno zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje za imigrante u Nemačkoj

Osobe koje žele da imigriraju u Nemačku i tako podstiču trajni boravak moraju da zaključe zdravstveno osiguranje. Inače se odbija davanje nemačke vize.

Pravo boravka za građane EU

U principu, građani države koja je članica Evropske unije imaju pravo da žive u svakoj zemlji EU, čak i ako u njoj nisu zaposleni. Pravo boravka je ipak povezano sa dva uslova:

1
Imigranti moraju da dokažu dovoljno „egzistencijalnih sredstava“ da bi mogli da apliciraju za egzistenciju u dotičnoj zemlji EU

2
Zaključivanje zdravstvenog osiguranja u „novoj“ zemlji EU

Propisi za državljane iz država koje nisu članice EU

Imigranti iz zemalja kojima je za ulazak u Nemačku potrebna viza moraju već u tom trenutku da prilože pokriće zdravstvenog osiguranja. Zavisno od toga da li je imigrant zaposlen ili nije, važe različiti uslovi i za Zakonsko i za Privatno zdravstveno osiguranje.

Posebni propisi za tražioce azila u Nemačkoj

Poseban status dobijaju osobe koje u Nemačkoj traže zaštitu od političkog ili drugog progona. U principu, tražioci azila nisu osigurani putem Zakonskog zdravstvenog osiguranja. U slučaju bolesti imaju pravo na usluge prema Zakonu o uslugama tražiocima azila (nem. AsylbLG, srp. ZUTA). Zavisno od statusa i trajanja boravka, prema Zakonu važe različiti nivoi usluga.

Pravo prema čl. 4 ZUTA sadrži:

u slučaju akutnih bolesti: lekarsko lečenje, uključujući snabdevanje zavojima i lekovima, kao i druge usluge koje služe za oporavak

negu i lekarsku pomoć, u to spadaju pomoć babice, kao i snabdevanje lekovima i zavojima za trudnice i žene koje su se nedavno porodile

Korišćenje preventivnih pregleda i vakcinacija

Nemačko zdravstveno osiguranje za učenike, praktikante i dadilje iz inostranstva

Učenici iz programa razmene, strani praktikanti, kao i dadilje iz inostranstva koje se zaposle u Nemačkoj moraju da prilože za period svog boravka zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezgode. Strani praktikanti i dadilje iz inostranstva su zakonski obavezni na osiguranje samo ako zarađuju preko 450 evra mesečno. Oni ipak mogu da zaključe Privatno zdravstveno osiguranje koje je prilagođeno posebno prema potrebama stranih gostiju i posetilaca iz Evropskog privrednog prostora1 kao i država sa Sporazumom o socijalnom osiguranju2.

Zdravstveno osiguranje iz domovine ili u Nemačkoj?

Posetioci iz država članica EPP-a¹ mogu da se leče u Nemačkoj putem Evropske kartice zdravstvenog osiguranja (EHIC). Ako je domovina zaključila sa Nemačkom Sporazum o socijalnom osiguranju², uključujući i propise o zdravstvenom osiguranju, u određenim okolnostima postoji mogućnost polaganja prava na usluge u Nemačkoj. Opseg usluga se određuje putem dotičnog Sporazuma. Privatno zdravstveno osiguranje mora da se zaključi ako država porekla nije u EPP-u¹ i ne postoji Sporazum u oblasti socijalnih osiguranja². U slučaju dadilja iz inostranstva, troškove za Privatno zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezgode treba da snosi porodica-domaćin.

Starosna ograničenja za dadilje iz inostranstva:

Prema pravilu: 18 do 27 godina

Za podnošenje zahteva za vizu: 18 do 26 godina

Poreklo iz država koje nisu članice EU: 18 do 24 godine

maksimalno trajanje osiguranja: 12 meseci

Preporučljivo je da se pre boravka u inostranstvu traži nezavisni savet u domovini ili zemlji boravka. Ovo može na primer da se izvrši kod nadležnih predstavništava u inostranstvu, nadležne emigrantske službe ili posebno kod osiguravajućih firmi.

Pažnja: Tarifne ponude i usluge se razlikuju zavisno od ponuđača – cene i usluge bi, prema tome, trebalo pažljivo unapred proveriti. Osim toga postoje tarife za osobe koje u okviru Work & Travel programa kratkoročno borave u Nemačkoj.

Korisni saveti za strance u NemačkojŠta činiti u hitnom slučaju? Upravo kada je u nekom hitnom slučaju potrebna medicinska nega, važno je znati kome možete da se obratite i kako da dođete do ove pomoći.

1. Važni brojevi telefona u hitnim situacijama

Sledeći brojevi telefona za hitne slučajeve su neophodni ako je potrebno brzo i neposredno medicinsko lečenje ili ako postoji neka druga hitna situacija:

112 → Lekar hitne pomoći / ambulantna kola i / ili vatrogasna služba (važi u celoj Evropi)
110 → Policija (Svi brojevi telefona za hitne slučajeve su besplatni.)

2. Lekarska hitna služba

Mogućnosti da se dobije lekarska nega van radnog vremena:

  • 116117 → Lekarska hitna služba Udruženja lekara za zdravstveno osiguranje
  • Hitan prijem kod gradske bolnice ili univerzitetske klinike na licu mesta
Obrazovne ustanove

Adresa

Ministarstvo spoljnih poslova

www.auswaertiges-amt.de

Savezna kancelarija za migraciju i izbeglice

www.bamf.de

Savezni poverenik za strance www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Pokrajinski saveti za izbeglice

www.fluechtlingsrat.de

Nemačka akademska služba za razmenu (nem. DAAD, srp. NASR)

www.daad.de

Nemačka studentska služba (nem. DSW, srp. NSS)

www.internationale-studierende.de

Fondacija za promociju konferencije rektora visokih škola

www.hochschul­kompass.de

Sekretarijat stalne konferencije ministara kulture pokrajina
Centralna kancelarija za strano obrazovanje

www.anabin.kmk.org

Goethe-Institut e. V. (Udruženje Geteov institut)

www.goethe.de

Društvo za akademsku pripremu za studije i sastavljanje testova
TestDaF institut

www.testdaf.de

Savezno ministarstvo obrazovanja i istraživanja

www.bmbf.de

Savezni zavod za osiguranje

www.bundes­versicherungs­amt.de

Savezni centar za političko obrazovanje (nem. bpb, srp. SCPO)

www.bpb.de

Nemačka zajednica zdravstvenog osiguranja u inostranstvu (nem. DVKA, srp. NZZOI)

www.dvka.de

Zdravstvene ustanove Adresa
Savezno ministarstvo zdravlja (nem. BMG, srp. SMZ)

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Savezni centar za zdravstveno obrazovanje (nem. BZgA, srp. SCZO)

www.bzga.de

Savezno udruženje za prevenciju i promociju zdravlja) (nem. BVPG, srp. SUPPZ)

www.bvpraevention.de

Nezavisno savetovanje pacijenata u Nemačkoj (nem. UPD, srp. NSPN)

www.patienten­beratung.de/de

Nemački Crveni krst (nem. DRK, srp. NCK)

www.drk.de

Udruženje za socijalnu zaštitu Diakonie u Nemačkoj

www.diakonie.de

Caritas u Nemačkoj

www.caritas.de

Savezna radna zajednica slobodne socijalne pomoći (nem. BAGFW, srp. SRZSSP)

www.bagfw.de

Nemačka pomoć protiv AIDS-a

www.aidshilfe.de

Nemački centar za probleme zavisnosti) (nem. DHS, srp. NCPZ)

www.dhs.de

(Nemačko Društvo STI -a)
Društvo za promociju seksualnog zdravlja

www.dstig.de

Nemačko društvo za ishranu

www.dge.de

Mreža zdravih gradova

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ Države EU/države EPP-a: Države članice EU i Lihtenštajn, Norveška, Island + Švajcarska
² Države koje su sa Nemačkom sklopile Sporazum o socijalnom osiguranju: Bosna i Hercegovina, prekomorski sektori Francuske (Francuska Gvajana, Gvadalupe, Martinik, Majot, Reunion), Izrael³, Hrvatska, Maroko, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska i Tunis
³ Sporazum se odnosi isključivo na porodiljsku naknadu u okviru zdravstvenog osiguranja.

MerkenMerken