Sjukförsäkringen i Tyskland

Sjukförsäkringen
i Tyskland

Sedan 2009 är varje person med stadigvarande hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland skyldig att ha en sjukförsäkring. Även för kortvariga vistelser i Tyskland krävs en sjukförsäkring, annars förvägras utfärdandet av visum.

TysklandLagstadgad sjukförsäkringPrivat sjukförsäkringStudenterGästarbetareGästforskareAsylsökandePraktikanter/au pairerTips/länkar

Särdrag hos det tyska sjukförsäkringssystemet

Den tyska sjukförsäkringen präglas av ett tvådelat system som består av lagstadgad sjukförsäkring (GVK) och privat sjukförsäkring (PKV). Medan den lagstadgade sjukförsäkringen är tillgänglig för alla, gäller särskilda villkor för den privata sjukförsäkringen.

Medborgare i länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet1 (EES) och medborgare i länder som det finns socialförsäkringsavtal2 med, kan behålla sjukförsäkringen i sitt hemland. De förmåner som ingår i försäkringar i andra länder kan skilja sig betydligt från dem i Tyskland. Därför kan det bli nödvändigt att betala en del av kostnaden själv eller att teckna en tilläggsförsäkring.

Lagstadgad sjukförsäkring och solidaritetsprincipen

Avgifterna till den lagstadgade sjukförsäkringen är beroende av inkomsten. Avgiften som tas ut beräknas som en enhetlig procentuell andel på 14,6 procent av den totala bruttoinkomsten (gäller för 2019). Denna fördelas till lika delar på försäkringstagaren och arbetsgivaren, som står för 7,3 procent vardera. Dessutom tar varje sjukkassa ut en tilläggsavgift till varierande belopp, vilket också betalas i hälften av arbetstagaren och arbetsgivaren. Studerande, egenföretagare och försäkrade utan inkomst betalar hela bidraget ensamt. Om taket för beräkning av avgiften (2019: 4.537,50 euro i månaden) överskrids, är det överstigande inkomstbeloppet inte av betydelse för beräkningen av avgiften. I den lagstadgade sjukförsäkringen kan barn och makar medförsäkras utan extra kostnad genom en familjeförsäkring.

Vissa grupper av personer måste bli medlemmar i en lagstadgad sjukförsäkring. Till dessa hör bland annat:

Anställda (med en bruttoinkomst under årsinkomsttaket för obligatorisk lagstadgad sjukförsäkring)

Pensionärer (vid dessförinnan fullgjord försäkringsperiod)

Personer som uppbär arbetslöshetsersättning

Lagstadgad sjukförsäkring rådgivareLagstadgad sjukförsäkring listaLagstadgad sjukförsäkring testLagstadgad sjukförsäkring jämförelse

Individuella förmåner i den privata sjukförsäkringen

Det är inte möjligt för vem som helst att bli medlem i en privat sjukförsäkring. Arbetstagare med en bruttoinkomst som ligger över årsinkomsttaket för obligatorisk lagstadgad sjukförsäkring (2019: 5.062,50 euro i månaden) kan teckna en privat sjukförsäkring. Dessa personer måste ansöka om befrielse från den obligatoriska sjukförsäkringen. Ofta är det så att de privata sjukförsäkringsbolagen kräver att försäkringstagaren ska ha haft sin hemvist i Tyskland sedan en viss tid tillbaka. Utländska försäkringstagare måste lägga fram bevis för en långvarig försäkringsperiod. För den här gruppen erbjuder många privata sjukförsäkringsbolag specialtariffer som är anpassade till behoven och vistelsetiden.

Om man ansöker om en privat sjukförsäkring, ställs detaljerade frågor om hälsotillståndet (hälsokontroll). Det tyska försäkringsskyddet upphör att gälla så snart försäkringstagaren återvänder till sitt hemland.

Följande grupper av personer är ofta privatförsäkrade:

Anställda (med en bruttoinkomst över årsinkomsttaket för obligatorisk lagstadgad sjukförsäkring)

Statligt anställda tjänstemän

Egenföretagare och frilansare

Avgifterna till en privat sjukförsäkring är inte inkomstgrundade och beror på hälsotillstånd, ålder och förmånernas omfattning. Premierna beräknas individuellt för varje försäkringstagare.

Förmånsutbudet i den privata sjukförsäkringen styrs i ringa grad av statliga bestämmelser och är många gånger mer omfattande än i den lagstadgade. Dessutom kan förmånerna anpassas exakt till försäkringstagaren. Försäkringstagaren måste först själv betala samtliga behandlingskostnader. Försäkringen ersätter dessa kostnader mot inlämnad faktura (kostnadsersättningsprincip).

Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringar är till för att ge de försäkringsskydd som inte ingår i sjukförsäkringen. De tecknas hos privata försäkringsbolag och är oberoende av inkomsten. Viktiga tilläggsförsäkringar är exempelvis en omvårdnadsförsäkring, tandvårdsförsäkring eller sjukhusförsäkring som komplettering.

Privat sjukförsäkring rådgivarePrivat sjukförsäkring byteKompletterande tandvårdsförsäkring rådgivarePrivat sjukförsäkring testKompletterande sjukförsäkring rådgivareKompletterande tandvårdsförsäkring test

Sjukförsäkring för utländska studenter i Tyskland

Alla utländska studenter som påbörjar ett utbildningsprogram på ett tyskt universitet eller en tysk högskola, måste ha en sjukförsäkring. Utan bevis för sjukförsäkring sker ingen inskrivning.

Sjukförsäkring i ursprungslandet

Försäkringsmöjligheter i Tyskland

Ytterligare villkor

Lagstadgad sjukförsäkring

Godkännande hos en lagstadgad sjukförsäkring

Europeiskt sjukförsäkringskort från sjukkassan i hemlandet

Privat sjukförsäkring

Privat sjukförsäkring

Bekräftelse från sjukkassan i hemlandet;
kostnader för vård och läkemedel ersätts av den egna sjukkassan

Ingen sjukförsäkring

Lagstadgad eller privat sjukförsäkring

Från och med 30 år är bara den privata försäkringen möjlig

OBS: Utländska studenter som har en privat försäkring i Tyskland men ännu inte har fyllt 30 år, behöver ofta ett intyg på befrielse från den lagstadgade sjukförsäkringen vid inskrivningen. Efter det är det inte längre möjligt att bli medlem i den lagstadgade sjukförsäkringen inom ramen för studievistelsen.

Försäkring för utländska studenter

Avgift till sjukförsäkringen

Avgift till omvårdnadsförsäkringen

Avgift totalt

Studenter utan barn (från och med 23 år)

76,04 euro*

24,55 euro**

100,59 euro*

Studenter upp till 23 år resp. med barn

76,04 euro*

22,69 euro**

98,73 euro*

*Avgifterna för utländska studenter till den lagstadgade sjukförsäkringen är samma hos alla sjukkassor. Därtill kommer respektive sjukkassas individuella tilläggsavgift. **Avgifterna till omvårdnadsförsäkringen uppgår till 3,05 procent för studenter med barn och 3,30 procent för studenter över 23 år utan barn.

Innan utländska studenter påbörjar sina studier, bör de inhämta råd från den behöriga inrättningen för studentstöd eller den akademiska utlandsmyndigheten (International Office).

Arbeta i Tyskland –
sjukförsäkring för gästarbetare

I princip gäller att en arbetstagare omfattas av socialförsäkringen i det land där personen arbetar. Även vid en kortvarig arbetsvistelse är det nödvändigt att bli medlem i en tysk sjukförsäkring.

Sjukförsäkringsskydd för EU-medborgare

Gästarbetare från medlemsstater i EES¹ och från länder som har ingått ett socialförsäkringsavtal² med Tyskland, måste ha en sjukförsäkring i Tyskland, oavsett om de är anställda eller egenföretagare. Detta gäller även om den förvärvsarbetande personen bor i en annan medlemsstat eller arbetsgivaren har sitt huvudkontor i en annan medlemsstat. Det finns bara två undantag:

1
En person förvärvsarbetar som arbetstagare i en medlemsstat och samtidigt som egenföretagare i en annan medlemsstat ⇢ kan omfattas av socialförsäkringen i båda länder

2
Tidsbegränsad utstationering utomlands (högst 12 månader) ⇢ sjukförsäkring i ursprungslandet (för detta krävs formulär E 101)

Sjukförsäkringsskydd för personer som inte är medborgare i ett EU-land

Oberoende av vistelsens varaktighet omfattas förvärvsarbetande personer utanför EU av den skyldighet att ha sjukförsäkring som gäller i Tyskland, förutsatt att de förutom arbetstillståndet kan visa upp ett uppehållstillstånd. Tredjelandsmedborgare kan ansöka om ett sådant hos en tysk utlandsbeskickning eller hos en utlänningsmyndighet i Tyskland.

Arbeta och forska i Tyskland –
sjukförsäkring för gästarbetare och gästforskare

Bestämmelser gällande gästforskare

obligatorisk. Därför är det absolut nödvändigt för tredjelandsmedborgare att redan före avresan ta reda på vad det finns för försäkringsmöjligheter: Ett uppehållstillstånd beviljas endast om personen visar upp en sjukförsäkring. Översikt över lagbestämmelserna:

Härkomst/typ av vistelse

Bestämmelser gällande sjukförsäkring

Gästforskare från EES-länder¹ och länder med socialförsäkringsavtal²

Sjukförsäkringen i hemlandet gäller även i Tyskland (europeiskt sjukförsäkringskort).
Det krävs ett formulär 1 eller 101 från sjukkassan eller socialförsäkringsmyndigheten i hemlandet.

Utländska vetenskapsmän med hemvist i Tyskland (vid längre vistelser)

Personen är skyldig att ha en sjukförsäkring hos ett försäkringsbolag som är godkänt i Tyskland.
En befintlig sjukförsäkring i hemlandet kan ställas om till en vilande försäkring under tiden för vistelsen i Tyskland.
Gästforskare med anställningsavtal Personen är skyldig att ha en sjukförsäkring i det lagstadgade eller privata sjukförsäkringssystemet i Tyskland.
Gästforskare med stipendium Endast privat sjukförsäkring är möjlig.

Sjukförsäkring för invandrare i Tyskland

Personer som vill immigrera till Tyskland och således eftersträvar en varaktig vistelse, måste teckna en sjukförsäkring. Annars förvägras utlämnandet av det tyska visumet.

Uppehållsrätt för EU-medborgare

Medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen har alltid rätt att bo i vilket EU-land som helst, även om de inte förvärvsarbetar där. Uppehållsrätten är dock kopplad till två villkor:

1
Invandrare måste lämna bevis för att de har tillräckliga tillgångar för att kunna bestrida sitt uppehälle i det berörda EU-landet.

2
De måste teckna en sjukförsäkring i det ”nya” EU-landet.

Bestämmelser för medborgare i länder som inte ingår i EU

Immigranter från länder för vilka det krävs visum för inresa till Tyskland, måste redan vid den tidpunkten förevisa ett sjukförsäkringsskydd. Beroende på om en immigrant förvärvsarbetar eller inte, gäller olika villkor både fölagstadgade och den privata sjukförsäkringen.

Särskilda bestämmelser för asylsökande i Tyskland

Personer som söker skydd mot politisk eller annan förföljelse får en särskild status. Asylsökande omfattas principiellt inte av det lagstadgade sjukförsäkringssystemet. I sjukdomsfall har de rätt till förmåner enligt den tyska lagen om förmåner för asylsökande. Beroende på uppehållsstatus och vistelsens varaktighet gäller olika förmånsnivåer enligt lag.

Enligt § 4 i den tyska lagen om förmåner för asylsökande har de rätt till följande vård:

Vid akuta sjukdomar: Läkarbehandling, inklusive försörjning med förbandsartiklar och läkemedel samt ytterligare vård som bidrar till tillfrisknandet

Vård och medicinsk uppföljning, därtill hörande hjälp av barnmorska samt försörjning med läkemedel och förbandsartiklar för gravida och nyförlösta kvinnor

Hälsokontroller och förebyggande vaccinationer

ysk sjukförsäkring för elever, praktikanter och au pairer

Gesetzliche Versicherungspflichtgrenze

Utbyteselever, utländska praktikanter och au pairer som börjar arbeta i Tyskland, måste förevisa en sjukförsäkring och en olycksförsäkring som gäller under tiden för deras vistelse. Utländska praktikanter och au pairer är skyldiga att ha en lagstadgad försäkring endast om de tjänar mer än 450 euro i månaden. De kan dock teckna en privat sjukförsäkring som är speciellt anpassad till de behov som finns hos utländska gäster och besökare från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet¹ och länder med socialförsäkringsavtal².

Sjukförsäkring från hemlandet eller i Tyskland?

Besökare från medlemsstaterna i EES1 kan få vård i Tyskland med hjälp av det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC). Om hemlandet har ingått ett socialförsäkringsavtal2 med Tyskland, som även innehåller bestämmelser om sjukförsäkring, är det under vissa omständigheter möjligt att göra anspråk på förmåner i Tyskland. Förmånernas räckvidd bestäms av respektive avtal. Om ursprungsstaten inte ingår i EES¹ och det inte finns något avtal inom socialförsäkringsområdet², måste en privat sjukförsäkring tecknas. När det gäller au pairer ska gästfamiljen stå för kostnaderna för den privata sjukförsäkringen och olycksfallsförsäkringen.

Åldersbegränsningar för au pairer:

I regel: 18 till 27 år

För ansökan om visum: 18 till 26 år

Härkomst från länder som inte ingår i EU: 18 till 24 år

Maximal försäkringsperiod: 12 månader

Det är tillrådligt att inhämta oberoende råd från källor i hem- eller vistelselandet före en utlandsvistelse. Det kan man exempelvis göra hos de behöriga beskickningarna, den behöriga utlänningsmyndigheten eller speciellt hos försäkringsbolagen.

OBS: De tariffer och förmåner som erbjuds skiljer sig beroende på tillhandahållare. Därför bör priserna och förmånerna undersökas ingående på förhand. Det finns också tariffer för personer som vistas en kort tid i Tyskland inom ramen för ett arbets- och reseprogram.

Nyttiga tips för personer som inte är medborgare i Tyskland

Vad ska man göra i akutfall? Om man behöver medicinsk vård i ett akut fall, är det viktigt att veta vart man kan vända sig och hur man når den hjälpen.

1. Viktiga telefonnummer för nödsituationer

Följande telefonnummer för nödsituationer är nödvändiga om sjukvård behövs snabbt och omedelbart eller om någon annan nödsituation föreligger:

112 → Akutläkare/ambulans och/eller räddningstjänst (gäller i hela Europa)
110 → Polis

Alla samtal till telefonnummer för nödsituationer är gratis.

2. Akut sjukvård

Möjligheter att få medicinsk vård utanför mottagningstiderna:

  • Akut sjukvård som ordnas av föreningen för läkare som är anslutna ­till det lagstadgade sjukvårdssystemet →Tfn 116117 
  • Stadssjukhusets eller universitetsklinikens akutmottagning på plats
Utbildningsinstitutioner Adress
Tysklands utrikesdepartement (Auswärtiges Amt)

www.auswaertiges-amt.de

Tysklands myndighet för migration och flyktingar
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

www.bamf.de

Tysklands ombud för frågor som rör migration, flyktingar och integration
(Bundesausländerbeauftragte)
www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Rådgivande organ som representerar delstaternas flyktingorganisationer
(Die Landesflüchtlingsräte)

www.fluechtlingsrat.de

Den tyska akademiska utbytestjänsten (DAAD) (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD)

www.daad.de

Den tyska sammanslutningen av inrättningar för studentstöd (DSW)
(Deutsches Studentenwerk –DSW e.V.)

www.internationale-studierende.de

Stiftelse för främjande av rektorskonferensen för högskolorna
(Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz)

www.hochschul­kompass.de

Sekretariat för delstaternas kulturministrars ständiga konferens
Centralt organ för utländskt utbildningsväsende
(Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
Zentral­stelle für ausländisches Bildungswesen)

www.anabin.kmk.org

Det tyska Goethe-institutet (Goethe-Institut e. V.)

www.goethe.de

Föreningen för akademisk studieförberedelse och testutveckling
TestDaF-institutet
(Gesellschaft für Akademische Studien­vorbereitung und Test­entwicklung e. V.
TestDaF-Institut)

www.testdaf.de

Tysklands utbildnings- och forskningsdepartement (Bundesministerium für Bildung und Forschung)

www.bmbf.de

Tysklands tillsynsmyndighet för det lagstadgade socialförsäkringssystemet (Bundesversicherungsamt)

www.bundes­versicherungs­amt.de

Förbundsrepublikens central för politisk upplysning (bpb) (Bundeszentrale für politische Bildung – bpb)

www.bpb.de

Tysklands förmedlingscentral för sjukförsäkring – utland
(Deutsche Verbindungsstelle Kranken­versicherung Ausland – DVKA)

www.dvka.de

Hälso- och sjukvårdsinstitutioner Adress
Tysklands hälsodepartement (BMG) (Bundesministerium für Gesundheit – BMG)

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Tysklands centrala organisation för hälsoupplysning (BZgA)

(Bundeszentrale für gesund­heit­liche Aufklärung – BZgA)

www.bzga.de

Tysklands förening för statliga och icke-statliga organisationer för förebyggande och hälsofrämjande arbete (BVPG) (Bundesvereinigung für Prävention und Gesund­heits­förderung e. V. – BVPG)

www.bvpraevention.de

Tysklands oberoende patientrådgivning (UPD)
(Unabhängige Patienten­beratung Deutschland – UPD)

www.patienten­beratung.de/de

Tyska röda korset (DRK) (Deutsches Rotes Kreuz – DRK)

www.drk.de

Tysklands diakoni  (Diakonie Deutschland)

www.diakonie.de

Caritas Tyskland (Caritas Deutschland)

www.caritas.de

Tysklands arbetsgrupp för frivilligt arbete för allmän välfärd (BAGFW)
(Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege – BAGFW)

www.bagfw.de

Den tyska centralorganisationen för aidshjälp (Deutsche AIDS-Hilfe)

www.aidshilfe.de

Den tyska centralorganisationen för missbruksfrågor (DHS) (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. – DHS)

www.dhs.de

Tyska STI-föreningen
Förening för främjande av sexuell hälsa
(Deutsche STI-Gesellschaft e.V.
Gesellschaft zur Förderung der Sexuellen Gesundheit)

www.dstig.de

Tyska föreningen för föda och näring
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.)

www.dge.de

Nätverket av sunda städer (Das Gesunde Städte-Netzwerk)

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ EU-/EES-länder: EU:s medlemsstater och Liechtenstein, Norge, Island + Schweiz
² Länder som har ingått ett socialförsäkringsavtal med Tyskland: Bosnien–Hercegovina, de franska utomeuropeiska departementen (Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte och Réunion), Israel3, Kroatien, Marocko, Makedonien, Montenegro, Serbien, Turkiet och Tunisien
³ Avtalet avser endast förmåner vid moderskap inom ramen för sjukförsäkringen.

MerkenMerken